Äri-inglise keele kursused EFB

INGLISE ÄRIKEELE EKSAMID 

LCCI EFB London Chamber of Commerce  and Industry English for Business (EFB) examinations.

Alates augustist 2005 on ILS Londoni Kaubandus- Tööstuskoja (London Chamber of Commerce and Industry) ametlik eksamikeskus Balti riikides.

Inglise ärikeele eksami EFB tunnustamine kasvab kiiresti. Eksameid saavad sooritada kõik, kes soovivad omandada ärialase inglise keele oskust tõendavat tunnistust, üha enam firmasid seab eksami sooritamise eesmärgiks firmasisesel koolitusel ning tunnustab inglise ärikeele eksami tulemust uute töötajate värbamisel. Paljud Suurbritannia, USA, Kanada ja Austraalia ülikoolid tunnustavad eksamitulemust sisseastumiseksamina.

EFB eksamid põhinevad Euroopa Nõukogu astmete süsteemil CommonEuropean Framework of Languages ning neid saab sooritada neljal astmel:

EFB Level 4          C1    Advanced
EFB Level 3          B2    Strong Upper Int/ Pre-advanced
EFB Level 2          B1    Strong Intermediate
EFB Level 1          A2    Strong Pre Intermediate
EFB Preliminary    A1    Strong Elementary

Kus, millal ja kui tihti saab testi sooritada?

Ärikeele eksamit saab sooritada ILS-is Tallinnas õppeaasta lõpus mais või vastavalt nõudlusele.

Millest eksam koosneb?

Ärikeele eksamitel hinnatakse nelja keelekasutuse aspekti: lugemine, kirjutamine, kuulamine ja kõnelemine.  Kõik EFB eksamid on jagatud 2 põhiossa ja 2 valikulisse ossa.   ILS-is saab tavaliselt sooritada eksami põhiosi, aga nõudluse korral ka valikuliseid osi.

Lugemine (5-7 küsimust, 60 minutit)

Kirjutamine (2 ülesannet, 30-70 minutit)

Kuulamine (valikuline) (3-4 küsimust, 40 minutit)

Kõnelemine (valikuline) (10-15 minutit)

Lugemiseksami ülesanded on loetud tekstist (kiri, memo, aruanne või artikkel) arusaamine ning küsimustele vastamine. Ülesanded võivad olla valikvastustega küsimused, sobivate vastete leidmine, keelekorrektuur või  lünkade täitmine.  Grammatikat testitakse selles eksamis kaudselt ülesannetega, kus õpilane peab tekstist  vajaliku info leidma ning seda tööülesandest lähtuvalt rakendama

Kirjalik eksam koosneb kahest ametialasest tekstist: madalamatel tasemetel võib selleks olla memo või kirja koostamine etteantud informatsiooni põhjal; kõrgematel astmetel ametikirjade ja aruannete koostamine, sisukokkuvõtete tegemine, vormimuutmise ülesanne vms.

Kuulamiseksami ülesannete hulka kuuluvad vestlused, monoloogid, arutelud, intervjuud ja presentatsioonid. Eksaminantide ülesandeks on kuulata ülesannet, vastata valikvastustega küsimustele ja leida loetelust sobivad vasted, samuti telefonikõnedes edastatud teadete ülesmärkimine, märkmete tegemine ja ankeedi täitmine.

Suulisel eksamil on kolm osa: seltskondlik suhtlus vaba aja veetmisest, elukohast, reisimisest, perekonnast, suhetest, haridusest jne., lühi-presentatsioon etteantud teemal ning osalemine arutelus, kus eksaminantidel palutakse vestelda teatud teemal ning probleemi lahenduseni jõuda.