fbpx

ILS-i põhikiri

Koolituskeskuse põhikiri

1. Üldsätted
International Language Services OÜ; lühendatult ILS (edaspidi pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on International Language Services (edaspidi kool).

1.2. Kool on täiskasvanute koolitusasutus.

1.3. Kool korraldab vabahariduslikku täienduskoolitust keeleõppe valdkonnas, pakub keelealast nõustamist ja vahendab keeleõpet välismaal.

1.4. Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.5. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti, vene või inglise keel.

1.6. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2. Kooli struktuur.

2.1.  Koolil on õppeosakond.

2.2.  Õppeosakonna tegevust juhib kooli direktor, kellele alluvad õpetajad.

3. Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus.

3.1. Kooli direktori pädevus:

3.1.1. Direktor juhib kooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3.2. Kooli direktori ülesanded:

3.2.1. Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.

3.2.2. Direktor esitab pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveorgani tehtud ettekirjutustest.

3.2.3. Direktor esitab põhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks pidajale.

3.2.4 Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

3.3. Direktori määramise ja tagasikutsumis otsustab pidaja.

3.4. Pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.

4. Põhikirja muutmise kord

4.1. Kooli põhikirja muudatused kinnitab pidaja.

5. Õppekorralduse alused

5.1. Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.

5.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

5.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

5.2.2. õpingute alustamise tingimused;

5.2.3. õppekava nimetus;

5.2.4. õppekeel;

5.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

5.2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

5.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;

5.2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

5.2.9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

5.3. Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.

6. Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord

6.1. Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel.

6.2. Õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb otsuse kooli direktor või selleks volitatud isik.

6.3. Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

7. Õpilase õigused ja kohustused

7.1. Õpilasel on õigus:

7.1.1. valida oma keeleastmele ja vajadustele vastav koolitus

7.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;

7.1.3. saada asjakohast teavet kooli õppekorralduse ja  õppekava  kohta;

7.1.4. nõuda tasutud õppemaksu tagastamist kooli süül toimumata jäänud õppetundide eest;

7.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sellisel juhul õppemaksu ei tagastata;

7.2. Õpilane on kohustatud:

7.2.1. järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;

7.2.2. osalema õppetöös;

7.2.3. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi;

8. Õpetajate õigused ja kohustused

8.1. Õpetajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

8.2. Õpetajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.

8.3. Õpetajad omavad erialast, rahvusvahelist kvalifikatsiooni.

8.3. Õpetajatel on õigus:

8.3.1. saada kooli direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada kooli direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks:

8.3.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused;

8.4. Õpetajatel on kohustus:

8.4.1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;

8.4.2. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ja koostööl;

8.4.3. tagada kooli häireteta töö ja vara säilimine ning korrashoid;

9. Teiste töötajate õigused ja kohustused

9.1. teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste andmise alused ja kord.

10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja üheks õppeaastaks.

10.2. Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.

10.3. Õppemaksust vabastamist või õppemaksu soodustust võivad taotleda ILS-i lepingulised töötajad, ITIC-ja ISIC-kaardi omanikud, BECC liikmed ning puuetega inimesed.

11. Kooli tegevuse lõpetamise kord

11.1. Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui:

11.1.1. koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;

11.1.2. pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;

11.1.3. pidaja on võtnud vastu otsuse, et kooli edaspidine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

11.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud;

11.2. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.

 

Kursuste programmidILS veebileht kasutab analüütika ja funktsionaalsuse eesmärgil küpsiseid. Lehte edasi kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot

Küpsised on meie veebilehe, mida kasutame kanalina serveerimaks teile pakutavat sisu ja funktsioone, oluline tehniline osa.

Et seda lehte täisfunktsionaalsuses kasutada, peab küpsiste kasutamine olema lubatud. Vajutades "Nõus" annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

Rohkem infot selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, leiate meie Privaatsuspoliitika lehelt.

Sulge