fbpx

Täienduskoolituse õppekavad

International Language Services OÜ inglise keele kursused põhinevad rahvusvahelisel Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemil. Selle süsteemi järgi mõõdetakse Euroopa Nõukogu liikmesriikides kasutatavate keelte, s.h eesti keele oskust. Korraldame kursuseid täiskasvanutele ja koolinoortele asutusesiseselt, avatud gruppides ning eraõppe vormis. Ühe astme läbimiseks kulub 120-140 õppetundi.

INGLISE KEELE KURSUS A 1.1.

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEELE KURSUS A1.1.

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

70 akadeemilist tundi, millest 50 tundi on auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad õppida inglise keelt võõrkeelena A1.1. tasemel

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda lihtsamaid tekste inglise keeles.

 1. 8Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses

 • oskab teretada, head aega öelda ja end tutvustada,
 • oskab kasutada levinumaid tegusõnu nii jaatavas kui eitavas vormis
 • oskab kasutada levinumaid tegusõnu üldolevikus, kestvas olevikus ja lihtminevikus
 • kasutab toidu ja joogiga seotud sõnavara kohvikus, poes
 • oskab kirjeldada oma päeva, nädalat ja harjumusi
 • oskab ettepanekuid teha, neid vastu võtta ja neist keelduda
 • tunneb ja kasutab lihtsamaid viisakusväljendeid

Kuulamisel

 • mõistab lihtsamaid igapäevaga seotud dialooge
 • mõistab numbreid ja arve
 • saab aru toidu ja joogiga seotud tellimustest ja hindadest
 • oskab küsida lihtsat infot ja infopäringutele vastata

Lugemisel

 • mõistab lihtsamaid tekste üldistel teemadel
 • oskab eristada olulist ebaolulisest
 • oskab tuletada tähendust eessõnade ja erinevate ajavormide abil

Kirjutamisel

 • oskab kirjutada endast ja kirjeldada oma tegemisi
 • oskab kirjutada ja vastata lihtsatele infopäringutele
 • oskab kirjutada oma tööst
 • mõistab elementaarset inglise keele õigekirja

9.Õppesisu:

– Tere! ja Head aega! Vabandust!

– Maad, rahvad,keeled, päritolu

– Arvud ja numbrid

– Menüüd, toit ja jook. Lihtsate tellimuste esitamine, hinna küsimine

– Nädalapäevad ja tegevuste kirjeldamine lihtolevikus

– Päevaplaani kirjeldamine kestvas ajavormis

– Minevikukogemuste kirjeldamine lihtminevikus

– Viisakad abipalved – küsimine ja vastamine

 1. Õppemeetodid.

Rollimängud; dialoogid õpetajaga; CD-de kuulamine ja analüüsimine; projektitöö

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid:

Õpik English File Beginner (C.Latham-Koenig; C.Oxenden;J.Lambert. Oxford University Press)

 1. Video- ja audiomaterjalid internetist, CD-plaatidelt, salvestused autentsetest vestlustest ja dialoogidest
 2. Pildid ja kaardid

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 31.oktoober 2022.


INGLISE KEELE KURSUS ALGAJATELE (A 1.1.)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEELE KURSUS ALGAJATELE (a1.1.)

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

95 akadeemilist tundi, millest 70 tundi on auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad õppida inglise keelt võõrkeelena A1.1. tasemel

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda lihtsamaid tekste inglise keeles.

 1. 8Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses

 • oskab teretada, head aega öelda ja end tutvustada,
 • oskab kasutada levinumaid tegusõnu nii jaatavas kui eitavas vormis
 • oskab kasutada levinumaid tegusõnu üldolevikus, kestvas olevikus ja lihtminevikus
 • kasutab toidu ja joogiga seotud sõnavara kohvikus, poes
 • oskab kirjeldada oma päeva, nädalat ja harjumusi
 • oskab ettepanekuid teha, neid vastu võtta ja neist keelduda
 • tunneb ja kasutab lihtsamaid viisakusväljendeid

Kuulamisel

 • mõistab lihtsamaid igapäevaga seotud dialooge
 • mõistab numbreid ja arve
 • saab aru toidu ja joogiga seotud tellimustest ja hindadest
 • oskab küsida lihtsat infot ja infopäringutele vastata

Lugemisel

 • mõistab lihtsamaid tekste üldistel teemadel
 • oskab eristada olulist ebaolulisest
 • oskab tuletada tähendust eessõnade ja erinevate ajavormide abil

Kirjutamisel

 • oskab kirjutada endast ja kirjeldada oma tegemisi
 • oskab kirjutada ja vastata lihtsatele infopäringutele
 • oskab kirjutada oma tööst
 • mõistab elementaarset inglise keele õigekirja

9.Õppesisu:

– Tere! ja Head aega! Vabandust!

– Maad, rahvad,keeled, päritolu

– Arvud ja numbrid

– Menüüd, toit ja jook. Lihtsate tellimuste esitamine, hinna küsimine

– Nädalapäevad ja tegevuste kirjeldamine lihtolevikus

– Päevaplaani kirjeldamine kestvas ajavormis

– Reisimine ja sihtkohad.

-Puhkuseplaanidest rääkimine

– Minevikukogemuste kirjeldamine lihtminevikus

– Viisakad abipalved – küsimine ja vastamine

 1. Õppemeetodid.

Rollimängud; dialoogid õpetajaga; CD-de kuulamine ja analüüsimine; projektitöö

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid:

Õpik English File Beginner (C.Latham-Koenig; C.Oxenden;J.Lambert. Oxford University Press)

 1. Video- ja audiomaterjalid internetist, CD-plaatidelt, salvestused autentsetest vestlustest ja dialoogidest
 2. Pildid ja kaardid

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 02.okt.2023


INGLISE KEELE KURSUS TASEMELE A1.2.

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEELE KURSUS TASEMELE A.1.2.

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

95 akadeemilist tundi, millest 70 tundi on auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad õppida inglise keelt võõrkeelena A1.2. tasemel

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda lihtsamaid tekste inglise  keeles.

 1. 8Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses

 • oskab end tutvustada, rääkida oma perest ja sõpradest
 • oskab rääkida oma tööst ja kirjeldada tööülesandeid
 • oskab kasutada levinumaid tegusõnu nii jaatavas kui eitavas vormis
 • oskab kasutada levinumaid tegusõnu üldolevikus, kestvas olevikus ja lihtminevikus
 • kasutab erinevaid ajaväljendeid, sh. nädalapäevi, kuunimetusi, kuupäevi
 • oskab kirjeldada oma päeva, nädalat ja harjumusi
 • oskab võrrelda erinevaid omadusi kesk-ja ülivõrdes
 • tunneb ja kasutab ebareeglipäraseid tegusõnu minevikutegevuste kirjeldamisel
 • kasutab kombinatsiooni to be going to tulevikuplaanide kirjeldamiseks

Kuulamisel

 • mõistab lihtsamaid igapäevaga seotud dialooge
 • mõistab numbreid ja arve
 • saab aru tööga seotud infost ja oskab teha ja vastata tööteemalistele päringutele
 • tuleb toime olulise info väljanoppimisega kuuldud kõnest

Lugemisel

 • mõistab lihtsamaid tekste üldistel ja tööga seotud teemadel
 • oskab eristada tavatekste teabetekstidest
 • oskab tuletada tähendust eessõnade ja erinevate ajavormide abil

Kirjutamisel

 • oskab kirjutada endast ja kirjeldada oma tegemisi
 • oskab kirjutada ja vastata lihtsatele infopäringutele
 • oskab kirjutada lihtsamaid tekste ja sõnumeid tööga seotud teemadel
 • mõistab elementaarset inglise keele õigekirja

9.Õppesisu:

– nädalapäevad, kuud, aastaarvud, kuupäevad

– ametid, töökohustused

– info küsimine ja info edastamine

– Arvud ja numbrid

– Ebareeglipäraste tegusõnade kasutamine minevikusündmuste kirjeldamiseks

– Päevaplaani kirjeldamine kestvas ajavormis

– Erinevate ajavormide kasutamine

– Hobide ja huvide kirjeldamine ja sagedusmäärsõna kasutamine

– Minevikukogemuste kirjeldamine lihtminevikus

– Viisakad abipalved

 1. Õppemeetodid.

Rollimängud; dialoogid õpetajaga; CD-de kuulamine ja analüüsimine; projektitöö

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

12.Õppematerjalid:

Õpik English File Elementary(C.Latham-Koenig; C.Oxenden;J.Lambert. Oxford University Press)

 1. Video- ja audiomaterjalid internetist, CD-plaatidelt, salvestused autentsetest vestlustest ja dialoogidest
 2. Pildid ja kaardid

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 02.okt.2023


INGLISE KEELE KURSUS TASEMELE A2+

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEELE KURSUS TASEMELE A.2.2.

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

95 akadeemilist tundi, millest 70 tundi on auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad õppida inglise keelt võõrkeelena A2.2. tasemel

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda, kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda keskmise raskusatmega  tekste inglise  keeles.

 1. 8Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses

 • oskab end tutvustada, rääkida oma perest, sõpradest, kirjeldada oma senist elukäiku,kirjeldada soove ja tulevikuplaane
 • oskab rääkida oma tööst ja kirjeldada tööülesandeid
 • oskab kasutada levinumaid tegusõnu nii jaatavas kui eitavas vormis
 • oskab kasutada levinumaid tegusõnu üldolevikus, kestvas olevikus ja lihtminevikus
 • kasutab erinevaid modaalverbe eelistuste, soovide, kohustuste kirjeldamiseks
 • oskab kirjeldada soove ja avaldada kahetsust kasutades tingiva kõneviisi olevikku ja minevikku
 • oskab edastada sõnumeid ja teateid kasutades kaudset kõneviisi
 • tunneb ja kasutab ebareeglipäraseid tegusõnu minevikutegevuste kirjeldamisel
 • kasutab kombinatsiooni used to minevikuharjumuste kirjeldamiseks

Kuulamisel

 • mõistab keskmise raskusatmega igapäevaeluga seotud dialooge
 • mõistab erinevaid inglise keele hääldusi ja aktsente
 • saab aru tööga seotud infost ja oskab teha ja vastata tööteemalistele päringutele
 • tuleb toime keskmise raskusatmega infopäringutele vastamisega

Lugemisel

 • mõistab keskmise raskusastmega tekste üldistel ja tööga seotud teemadel
 • tunneb ja mõistab teabetekste
 • oskab tuletada tähendust eessõnade, erinevate ajavormide ja liitverbide abil

Kirjutamisel

 • oskab kirjutada endast ja kirjeldada oma tegemisi
 • oskab kirjutada ja vastata keskmise raskusastmega infopäringutele
 • oskab kirjutada keskmise raskusastmega tekste ja sõnumeid tööga seotud teemadel
 • mõistab elementaarset inglise keele õigekirja ja artiklite kasutamist

9.Õppesisu:

– hobid ja huvialad

–  töökohustused ja tööga seotud probleemid

– info küsimine ja info edastamine

– tervislik eluviis ja tervis

– tingiv kõneviis soovide väljendamiseks ja kahetsuse avaldamiseks

– minevikuharjumuste kirjeldamine used to kombinatsiooni abil

– Erinevate ajavormide kasutamine

– Umbisikuline tegumood  tendentside ja kommete kirjeldamiseks

– Teadete ja lugude edastamine kaudse kõneviisi abil

– Liitverbid (phrasal verbs) igapäevaste tegevuste kirjeldamiseks

10.Õppemeetodid.

Rollimängud; dialoogid õpetajaga; CD-de kuulamine ja analüüsimine; projektitöö

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

12.Õppematerjalid:

Õpik English File Pre-Intermediate(C.Latham-Koenig; C.Oxenden;J.Lambert. Oxford University Press)

 1. Video- ja audiomaterjalid internetist, CD-plaatidelt, salvestused autentsetest vestlustest ja dialoogidest
 2. Pildid ja kaardid

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 02.oktoober 2023


INGLISE KEELE KURSUS  GENERAL ENGLISH FOR WORK AND LIFE (keeletase B1)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEELE KURSUS  GENERAL ENGLISH FOR WORK AND LIFE (keeletase B1)

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat töö

5.Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

6.Sihtgrupp ja õppe alsutamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel B1

7.Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda, ja kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda tekste  B1 keeletasemel.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • oskab välimust kirjeldada
 • mõistab ja kasutab igapäevakeeles viisakusväljendeid
 • oskab kirjeldada päritolu ja sugulussidemeid
 • teab töökoha otsingu alast sõnavara ja kasutab seda
 • oskab tööülesannete kohta pärida ja päringutele vastata
 • teab, kuidas avaldada isklike seisukohti

Kuulamisel

 • mõistab peresuhete teemalisi arutelusid
 • mõistab töö ja isikliku elu teemalisi arutelusid
 • mõistab tööandja ja töövõtja vahelisi arutelusid ja konflikte
 • mõistab autentseid raadiointervjuusid

Lugemisel

 • mõistab elulugude ja inimsaatuste alaseid tekste
 • oskab analüüsida vaba aja ja puhkuseteemalisi tekste
 • tunneb ära kõnekeelse ja kirjandusliku stiili
 • eristab mitteformaalses stiilis e-kirju formaalsetest

Kirjutamisel

 • oskab kirjutada välimuse kirjeldusi
 • oskab vastata töökuulutustele
 • kasutab e-kirjade koostamisel õiget stiili
 • oskab koostada õpetusi ja juhiseid
 • teab sõnavara töö-ja palgatingimuste kohta küsimiseks

9. Õppesisu:

– Perekond ja suguvõsa, päritolu

-Inimestevahelised suhted

-Välimuse kirjeldamine

-Töökoha otsimine

-Tööandja ja töötaja suhted, sh. konfliktolukorrad

-e-kirjavahetus

10.Õppemeetodid.

Rollimängud; dialoogid; CD-de kuulamine ja analüüsimine; rühma- ja paaristöö;

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

12. Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

1.Liz and John Soars. Headway Intermediate. 5th Edition

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 19.jaanuar 2024


INGLISE KEELE KURSUS  GENERAL ENGLISH FOR WORK AND LIFE (keeletase B2)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEELE KURSUS  GENERAL ENGLISH FOR WORK AND LIFE (keeletase B2)

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alsutamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel B2

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda, ja kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda tekste  B2 keeletasemel.

 1. 8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • oskab peresuhete teemal arutleda
 • teab sõnavara, mida kasutada põlvkondadevaheliste küsimuste arutelus
 • kasutab sõnavara, mis on vajalik valikute tegemisel
 • kasutab viisakusväljendites õiget intonatsiooni
 • oskab nõu anda ja ettepanekuid teha
 • oskab arutleda elulistel ja tööalastel teemadel

Kuulamisel

 • mõistab inimsuhete teemalisi arutelusid
 • mõistab töö ja isikliku elu teemalisi arutelusid
 • eristab viisakat ja ebaviisakat tooni ja muid emotsioone rääkijate kõnes
 • mõistab väitluste ja vaidluste sisu

Lugemisel

 • mõistab sõnade tähendust kontekstis
 • oskab analüüsida tõsieluteemalisi tekste
 • eristab formaalset ja mitteformaalset stiili e-kirjavahetuses

Kirjutamisel

 • oskab kirjutada pikemat elulookirjeldust ja cv-d
 • oskab kirjutada ja vastata ametlikele kirjadele
 • oskab koostada kasutusjuhiseid ja nendest kokkuvõtteid kirjutada
 • mõistab kirjutada ja vormistada soovituskirja

9.Õppesisu:

– inimsuhted

-Põlvkondadevahelised suhted

-Valikute tegemine elus ja tööl

– Keerulised olukorrad tööl ja nendega tegelemine

– Soovituskirjad ja cv-d

– e-kirjavahetus

 1. Õppemeetodid.

Rollimängud; dialoogid; CD-de kuulamine ja analüüsimine; rühma- ja paaristöö;

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

1.Liz and John Soars. Headway Upper Intermediate. 5th Edition

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg:19.jaanuar 2024


INGLISE KEELE KURSUS  GENERAL ENGLISH FOR WORK AND LIFE

KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (C1)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEELE KURSUS  GENERAL ENGLISH FOR WORK AND LIFE

KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (C1)

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel C1.

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda tekste C1 keeletasemel.

8.Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • avaldab arvamust ja küsib teiste arvamust
 • teab sõnavara, milla abil väljendab nõusolekut ja mittenõustumist
 • kasutab sõnavara, mis on vajalik emotsioonide väljendamiseks
 • oskab jagada soovitusi, nõuandeid
 • teab, kuidas sõnarõhu, sõnajärje, abitegusõnade abil rõhutada olulist infot

oskab idioome adekvaatselt kasutada

 • mõistab ja kasutab erialast žargooni

Kuulamisel

 • mõistab keerukate vestluste ja arutelude sisu
 • mõistab ja suudab kommenteerida kuuldud arvamusi ja erinevaid seisukohti
 • eristab keerukates kuuldud tekstides olulist ja mitteolulist infot
 • mõistab erinevaid aktsente ja hääldusi

Lugemisel

 • mõistab keerukaid tekste aktuaalsetel teemadel
 • oskab tõlgendada statistilisi näitajaid ja neid ise esitada
 • mõistab arengusuundi kirjeldavat infot
 • mõistab ja kasutab interneti- ja sotsiaalmeedia-spetsiifilist sõnavara

Kirjutamisel

 • kasutab erinevaid kirjastiile
 • koostab majandusteemalisi jm.levinumaid ülevaateid
 • oskab kirjutada ametlikus toonis e-kirju ja pöördumisi
 1. Õppesisu

– elustiilid

-kogemused ja elamused

-muutuste tegemine ja uued algused

-meeldejäävad kohtumised

-edukad ettevõtmised tööelus

-töökoha vahetamine ja selleks ettevalmistumine

– e-kirjavahetus

 1. Õppemeetodid

Rollimängud; dialoogid; arutelud; paneelid; ümarlauad; rühma-ja paaristöö; kuulamisülesannete lahendamine

 1. Iseseisev töö

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

1.Liz and John Soars. Headway Advanced. 5th Edition

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuis ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL) olemasolu.

Õppekava valmimise aeg: 10. august 2023


EESTI KEELE KURSUS ALGAJATELE

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

EESTI KEELE KURSUS ALGAJATELE

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

95 akadeemilist tundi, millest 70 tundi on auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad õppida eesti keelt võõrkeelena algastmel

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda lihtsamaid tekste eesti keeles.

 1. 8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses

 • oskab teretada, head aega öelda, end tutvustada ja küsida lihtsamaid küsimusi
 • oskab pöörata lihtsamaid tegusõnu nii jaatavas kui eitavas vormis
 • kasutab toidu ja joogiga seotud sõnavara kohvikus, poes
 • oskab kirjeldada oma päeva, nädalat ja harjumusi
 • oskab ettepanekuid teha, neid vastu võtta ja neist keelduda
 • tunneb 3 ainsuse põhikäänet ja eristab kus? ja kuhu? küsimustele vastates erinevaid lõppusid

Kuulamisel

 • mõistab lihtsamaid igapäevaga seotud dialooge
 • mõistab numbreid ja arve
 • saab aru toidu ja joogiga seotud tellimustest ja hindadest

Lugemisel

 • mõistab lihtsamaid tekste üldistel teemadel
 • oskab eristada olulist ebaolulisest
 • oskab tuletada tähendust lähtuvalt käändelõppudest ja vormidest

Kirjutamisel

 • oskab kirjutada endast ja kirjeldada oma tegemisi
 • oskab kirjutada ja vastata lihtsatele infopäringutele
 • oskab kirjutada menüüsid
 • mõistab elementaarset eesti keele õigekirja

9.Õppesisu:

– Tere! ja Head aega! Vabandust!

– Maad, rahvad,keeled

-Arvud ja numbrid

-Menüüd, toit ja jook. Lihtsate tellimuste esitamine, hinna küsimine

– Nädalapäevad ja tegevuste kirjeldamine lihtolevikus

– Minek, reisimine ja sihtkohad

– Lähme! Ärme lähme!

 1. Õppemeetodid.

Rollimängud; dialoogid; CD-de kuulamine ja analüüsimine; rühma- ja paaristöö;

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

 1. Video- ja audiomaterjalid internetist, CD-plaatidelt, salvestused autentsetest vestlustest ja dialoogidest
 2. Pildid ja kaardid
 3. Aliase mäng

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 04.sept.2023


EESTI KEELE KURSUS KEELETASEMELE B2

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

EESTI KEELE KURSUS KEELETASEMELE B2

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

95 (70 tundi auditoorset õpet + 25 tundi iseseisvat tööd)

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad õppida eesti keelt võõrkeelena keeletasemel B2

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda keerukamaid tekste eesti keeles tasemel B2.

 1. 8Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses

 • oskab end väljendada, kasutades kontekstile sobivat sõnavara
 • oskab kasutada tegusõna erinevates ajavormides ilma suuremate eksimusteta
 • kasutab igapäevast sõnavara vabalt ja erialast sõnavara oma töökoha kontekstis
 • oskab kirjeldada oma tööülesandeid, võimalikke tööalaseid probleeme
 • oskab ettepanekuid teha, neid vastu võtta ja neist keelduda
 • tunneb kõiki eesti keele käändeid ning kasutab neid ilma suuremate eksimusteta

Kuulamisel

 • mõistab keerukaid igapäevaeluga seotud dialooge
 • mõistab numbreid ja arve igapäevaelu ja töö kontekstis
 • saab aru tööalastest vestlustest
 • saab aru päevakajalistest aruteludest ja uudistest

Lugemisel

 • mõistab keerukamaid tekste üldistel ja erialastel teemadel
 • mõistab lepingute ja kokkulepete keelt
 • oskab tuletada tähendust lähtuvalt käändelõppudest ja vormidest

Kirjutamisel

 • oskab kirjeldada oma tegemisi, oma tööülesandeid ja tutvustada oma töökeskkonda
 • oskab kirjutada ja vastata keerukatele infopäringutele
 • oskab koostada pakkumisi ja järelpärimisi
 • mõistab eesti keele õigekirja

9.Õppesisu:

– Minu asutus ja minu tööülesanded

– Minu tööalane karjäär

– Suured arvud ja numbrid

– Päevakajalised sündmused ja poliitiline elu

– Majanduslik olukord Eestis ja ülejäänud Euroopas, võimalikud arengusuunad

– Eesti ärimaailm, olulised ettevõtted

– Pakkumised, järelpärimised, kaebustega tegelemine

-Ametialane kirjavahetus

10.Õppemeetodid.

Rollimängud; dialoogid; autentsete materjalide kuulamine,lugemine ja analüüsimine; projektitöö;

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

 1. Video- ja audiomaterjalid internetist, CD-plaatidelt, salvestused autentsetest vestlustest ja dialoogidest,vestlustest
 2. Ajakirjanduses avaldatud artiklid, statistika ja graafikud
 3. Juhan Tuldava “Estonian Textbook”. 1994 Indiana University
 4. Aino Siirak “Eesti keele grammatika tabelites »
 5. Eesti keele põhisõnavara sõnastik
 6. Sirje Mäearu « Valik rektsioone »

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 23.aug.2023


IELTS (International English LanguageTesting System) ETTEVALMISTKURSUS (keeletase B2+)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

IELTS (International English LanguageTesting System) ettevalmistuskursus (keeletase B2+)

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

30 akadeemilist tundi, millest 21 tundi on auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument ja IELTS -eksami ülesehitus ja nõuded

 1. Sihtgrupp ja õppe alsutamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus onvähemalt  tasemel B2 ja kes soovivad IELTS-eksamil saada võimalikku kõrgeimat tulemust

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija parandanud oma IELTS-eksami soorituse eeldatavat tulemust ja on võimalikult hästi ettevalmistatud eksami sooritamiseks.

 1. 8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija on ette valmistunud IELTS-i parimaks võimalikuks sooritamiseks ning omandanud järgmised oskused eksami neljas osas:

Eksami rääkimise osas

 • oskab arutleda etteantud teemal
 • teab, kuidas adekvaatselt küsimustele vastata
 • kasutab sõnavara, mis on antud teemaga seotud
 • kasutab talle antud aega maksimaalselt

Eksami kuulamise osas

 • mõistab kuuldud tekste ja osakab tähelepanu pöörata olulisele infole
 • eristab olulist infot ebaolulisest
 • oskab kuulamisel keskenduda ülesandest tulenevale infole
 • mõistab erinevaid häälduse ja aktsendi nüansse

Eksami lugemise osas

 • oskab lugeda teksti kiiresti ja efektiivselt üldise sisu mõistmiseks
 • oskab analüüsida eksami temaatikaga seotud tekste
 • teab, kuidas vältida keskendumist ebavajalikule infole

Kirjutamisel

 • tunneb eksamil nõutavat akadeemilise kirjutamise stiili
 • oskab kirjutada lühiraportit
 • oskab nõuetekohaselt kirjutada esseed
 • oskab jaotada kirjutamise ülesandeks olevat aega efektiivselt

9.Õppesisu:

Praktiline pool:

– Eksami nelja osa strateegiate treenimine ja omandamine

-Oskuste treenimine ülesannete optimaalseks täitmiseks

-Aja efektiivne kasutamine eksami olukorras

– Keskendumine olulisele eksami olukorras

Teoreetiline pool (Teemad)

– Teadus ja tehnoloogia

– Inimestevahelised suhted

– Töö ja iskliku elu vaheline tasakaal

– Kultuur

– Haridussüsteemide võrdlemine ja kirjeldamine

 1. Õppemeetodid.

Harjutused, CD-de kuulamine ja analüüsimine; rühma- ja paaristöö; proovitestid; individuallsed tagasiside sessioonid

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

1.The Official Cambridge Guide to IELTS . Student’s Book by Pauline Cullen

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tõend väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 21.Aug 2023


 AKADEEMILINE INGLISE KEEL (B 2+)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

AKADEEMILINE INGLISE KEEL(B2+)

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

36 akadeemilist tundi, millest 26 tundi on auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad õppida inglise keelt akadeemiliste eesmärkide saavutamiseks B2+ tasemel.

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda, kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda tekste inglise keeles akadeemilises kontekstis B2+ tasemel

 1. 8Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses

 • oskab väljendada oma seisukohti aruteludes akadeemilistel teemadel
 • kasutab adekvaatset sõnavara aruteludes ja ettekannetes
 • oskab tutvustada, põhjendada ja täpsustada oma seisukohti
 • kasutab õiget intonatsiooni ja hääldust
 • kasutab sobivat sõnavara arvamustega nõustumiseks ja mittenõustumiseks
 • oskab sekkuda aruteludesse ja nendes edukalt osaleda
 • tunneb ja kasutab levinumaid viisakusväljendeid

Kuulamisel

 • mõistab ka keerukamaid dialooge akadeemilistel teemadel
 • oskab kasutada vajalikke strateegiaid akadeemiliste arutelude ja ettekannete kuulamiseks
 • valdab kuuldust lühikokkuvõtete koostamise tehnikaid
 • mõistab akadeemilist sõnavara kuuldu kontekstis

Lugemisel

 • mõistab ka keerukamaid akadeemilisi tekste
 • valdab akadeemilise sisuga tekstide lugemise tehnikaid
 • valdab tehnikaid autorite põhisõnumite ja kõrvaltähenduste mõistmiseks
 • rakendab tehnikaid akadeemilise sõnavara laiendamiseks

Kirjutamisel

 • oskab rakendada õiget struktuuri ja liigendust tekstide koostamisel
 • mõistab narratiivide tähendust ja oskab nendega töötada
 • oskab adekvaatselt andmeid tõlgendada
 • oskab nõuetekohaselt allikatele viidata
 • suudab teha tekstidele korrektuuri ja neid toimetada
 • valdab akadeemilise kirjutamise stiili

9.Õppesisu:

– Sõnavara akadeemilistes aruteludes osalemiseks

– Väljendid, sõnavara ja praktilised oskused akadeemiliste sõnavõttude koostamiseks ja pidamiseks

– Töö akadeemiliste tekstidega

– Esitluste ja sõnavõttude tehnika

– Akadeemilise sisuga arutelud ja sõnavõtud kuulamise harjutamiseks

– Esseed ja artiklid

– Eneseväljendus ja täpsustuste jagamine akadeemilises kontekstis

_ Suhtluskeel akadeemilises kontekstis

10.Õppemeetodid.

Simulatsioonid; dialoogid õpetajaga; erinevate materjalide kuulamine ja analüüsimine; projektitöö

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

12.Õppematerjalid:

 1. Academic Vocabulary in Use by McCarthy + O’Dell, Cambridge

2.Keys to Academic English by Hale + Basides, Cambridge

3.Academic Writing Course by Jordan, Longman

4.Video- ja audiomaterjalid internetist, CD-plaatidelt, salvestused autentsetest vestlustest ja dialoogidest

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 21.mai 2024


INGLISE KEELE KURSUS INSENERIDELE (A 2.1.)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEELE KURSUS INSENERIDELE (A2.1.)

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides).

85 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad õppida inglise keelt võõrkeelena A2.1. tasemel koos täiendava tehnilise inglise keelega.

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda lihtsamaid tekste inglise keeles nii üldkeele kui inserialase keele kontekstis.

 1. 8Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses

 • oskab end tutvustada, rääkida oma tööst ja esitada samasisulisi küsimusi
 • oskab kasutada levinumaid tegusõnu nii jaatavas kui eitavas vormis
 • oskab kasutada levinumaid tegusõnu üldolevikus, kestvas olevikus ja lihtminevikus
 • kasutab tehnilist sõnavara töö, kokkusaamiste ja päringute kontekstis
 • oskab kirjeldada insenertehnilisi projekte ja seletusi anda
 • oskab tööalaseid ettepanekuid teha, neid vastu võtta ja neist keelduda
 • tunneb ja kasutab lihtsamaid viisakusväljendeid

Kuulamisel

 • mõistab lihtsamaid erialaseid dialooge
 • mõistab numbreid ja arve ja insenertehnilisi mõisteid
 • saab aru erialastest esitlustest ja kirjeldustest
 • oskab küsida lihtsamatt infot ja infopäringutele vastata

Lugemisel

 • mõistab lihtsamaid tekste insenertehnilistel teemadel
 • oskab esitada ja lahti mõtestada graafikuid ja tabeleid
 • saab aru erialstest tootekirjeldustest, eeskirjadest ja juhistest

Kirjutamisel

 • oskab kirjeldada käsilolevaid töid
 • oskab kirjutada ja vastata lihtsatele infopäringutele
 • oskab üldiselt kirjeldada olulisemaid projekte
 • mõistab elementaarset inglise keele õigekirja

9.Õppesisu:

– Enda ja oma tööülesannete tutvustamine

– Numbrid, arvud,arvutused, tehted

– Mõõdud, mõõtühikud

– Esitlused ja kommunikatsioon

– Keskkond ja keskkondlik planeerimine

– Päevaplaani kirjeldamine kestvas ajavormis

– Linnaruum.

-Töö plaanidest rääkimine

– Minevikukogemuste kirjeldamine lihtminevikus

10.Õppemeetodid.

Rollimängud; dialoogid õpetajaga; CD-de kuulamine ja analüüsimine; projektitöö

11.Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

12.Õppematerjalid:

1.International Express(Angela Buckingham; Bryan Stephens;Alastair Lane. Oxford University Press)

 1. Civil Engineering (Adrian Hanson; Jenny Dooley.Express Publishing)
 2. Industrial Engineering (Robert Cunningham;Jenny Dooley. Express Publishing)

4.Cambridge English for Engineering (Mark Ibbotson.Cambridge University Press)

5.Video- ja audiomaterjalid internetist, CD-plaatidelt, salvestused autentsetest vestlustest ja dialoogidest

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL)olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 23.oktoober 2023.


INGLISE KEEL ÄRIJUHTIMISES / ENGLISH FOR BUSINESS ADMINISTRATION

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEEL ÄRIJUHTIMISES

KEELETASE: TUGEV KESKTASE (B2+)

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

36 akadeemilist tundi, millest 26 tundi on auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel B2+.

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda tekste B2 keeletasemel ingliskeelses ärijuhtimise  keskkonnas.

8.Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • tunneb ja kasutab keerukat ärijuhtimise teemalist sõnavara
 • tuleb toime töölähetustel vajaliku keelega
 • valdab sõnavara, mis on vajalik oma töö ja tööülesannete kirjeldamiseks
 • oskab pidada keerulisi läbirääkimisi
 • teab sõnavara, mis on vajalik erialaste nõupidamiste läbiviimiseks
 • valdab sõnavara, mille abil on võimalik klientidega suhelda sotsiaalmeedia ja e-posti vahendusel
 • oskab edastada erialast infot ja sellele vastata

Kuulamisel

 • mõistab keerukate vestluste ja erialaste arutelude sisu
 • mõistab ja suudab kommenteerida kuuldud arvamusi ja erinevaid seisukohti
 • valdab sõnavara, mis tagab klientide probleemide mõistmise ja lahendamise
 • tuleb toime erialase info edastamise ja vastuvõtmisega telefoni teel ja online-keskkonnas

Lugemisel

 • mõistab keerukaid erialaseid tekste
 • oskab analüüsida erialaseid aruandeid
 • mõistab arengusuundi kirjeldavat infot
 • mõistab ja kasutab keerukat eriala-spetsiifilist sõnavara

Kirjutamisel

 • kasutab adekvaatset sõnavara päringute koostamisel
 • koostab erialaseid analüüse ja aruandeid
 • oskab koostada erialaseid lühitutvustusi
 • tuleb toime info edastamise ja vastuvõtmisega e-meili teel
 • kasutab õigesti ametlikku ja mitteametlikku kirjastiili
 1. Õppesisu

– tegutsemine juhirollis äriga seotud keskkonnas

-suhete loomine ja hoidmine koostööpartnerite ja klientidega

-juhtimisalaste probleemolukordade läbimängimine

-tööalaste kalendrite ja plaanide koostamine

-nõupidamistel osalemine

-juhtimisalaste konfliktide ennetamine ja nendega tegelemine

– läbirääkimiste pidamine

-oma firmat tutvustavate ülevaadete koostamine ja esitlemine

-nõustumine ja mittenõustumine

-ettepanekute tegemine ja neile vastamine

 1. Õppemeetodid

Arutelud; paneelid; individuaalne iseseisev töö; projektid; kuulamisülesannete lahendamine

 1. Iseseisev töö

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud teemakohased materjalid

1.Paul Emmerson . Essential Business Vocabulary Builder

2.Adrian Philbeam. International Management

3.Roger Fisher. William Ury. Getting to Yes.

4.Ian MacKenzie. Management and Marketing

5.Philip Kotler. Principles of Marketing

6.Annie Laws. Negotiations

7.John Hughes. Telephone English

8.Mark Powell. Presenting in English

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL) olemasolu.

Õppekava valmimise aeg: 21. mai 2024. 


INGLISE KEEL MEEDIAJUHTIMISES / ENGLISH FOR MEDIA MANAGEMENT

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEEL MEEDIAJUHTIMISES

KEELETASE: KESKTASE (B1+)

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

75 akadeemilist tundi, millest 50 tundi on auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel B1+.

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda tekste B1+ keeletasemel ingliskeelses meediajuhtimise  keskkonnas.

8.Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • tunneb ja kasutab üldist meediajuhtimise alast sõnavara
 • teab sõnavara, mille abil saab kirjeldada meedias valitsevaid arengusuundi
 • valdab sõnavara, mis on vajalik klientide ja koostööparteritega suhtlemiseks
 • oskab tutvustada ennast, oma tööülesandeid ja käsilolevaid projekte
 • teab sõnavara, mis on vajalik erialaste nõupidamiste läbiviimiseks
 • valdab sõnavara, mis on vajalik läbirääkimistel osalemiseks
 • oskab edastada erialast infot ja sellele vastata

Kuulamisel

 • mõistab keerukate vestluste ja erialaste arutelude sisu
 • mõistab ja suudab kommenteerida kuuldud arvamusi ja erinevaid seisukohti
 • eristab keerukates kuuldud aruteludes olulist ja mitteolulist infot
 • tuleb toime erialase info edastamise ja vastuvõtmisega telefoni teel ja online-keskkonnas

Lugemisel

 • mõistab keerukaid erialaseid tekste
 • oskab tõlgendada meedia valdkonnas toimuvaid arenguid ja neid ise esitada
 • mõistab arengusuundi kirjeldavat infot
 • mõistab ja kasutab eriala-spetsiifilist sõnavara

Kirjutamisel

 • kasutab adekvaatset sõnavara pöördumiste koostamisel ja neile vastamisel
 • koostab meedia-alaseid ülevaateid
 • oskab koostada erialaseid lühitutvustusi ja -aruandeid
 • tuleb toime info edastamise ja vastuvõtmisega e-meili teel
 1. Õppesisu

– tegutsemine meediaga seotud keskkonnas

-suhete loomine ja hoidmine koostööpartnerite ja klientidega

-juhtimisalaste probleemolukordade läbimängimine

-mitmesuguste arenguprotsesside kirjeldamine

-nõupidamistel osalemine

-juhtimisalaste konfliktide ennetamine ja nendega tegelemine

– läbirääkimiste pidamine

 1. Õppemeetodid

Arutelud; paneelid; individuaalne iseseisev töö; projektid; kuulamisülesannete lahendamine

 1. Iseseisev töö

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud teemakohased materjalid

1.Tony Cotballis, Wayne Jennings. English for Management Studies

2.Adrian Philbeam. International Management

3.Roger Fisher. William Ury. Getting to Yes.

4.Ian MacKenzie. Management and Marketing

5.Philip Kotler. Principles of Marketing

6.Annie Laws. Negotiations

7.John Hughes. Telephone English

8.Mark Powell. Presenting in English

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL) olemasolu.

Õppekava valmimise aeg: 15. september 2023.


INGLISE KEEL TÖÖSTUSLIKUS JUHTIMISES/ ENGLISH FOR MANAGEMENT IN INDUSTRY

KEELETASE: KESKTASE (B1)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus:

INGLISE KEEL TÖÖSTUSLIKUS JUHTIMISES/ ENGLISH FOR MANAGEMENT IN INDUSTRY

KEELETASE: KESKTASE (B1)

3.Õppekavarühm:

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

75 akadeemilist tundi, millest 50 tundi on auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd

 1. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel B1.

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ning mõista kuuldut ja lugeda tekste B1 keeletasemel ingliskeelses tööstusliku juhtimise keskkonnas.

8.Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • tunneb ja kasutab üldist juhtimisalast sõnavara
 • teab sõnavara, mille abil saab kirjeldada tööstuses valitsevaid arengusuundi
 • kasutab sõnavara, mis on vajalik keerukate tööstuslike teemade käsitlemiseks
 • oskab tutvustada ennast, oma tööülesandeid ja käsilolevaid projekte
 • teab sõnavara, mis on vajalik erialaste nõupidamiste läbiviimiseks
 • valdab sõnavara, mis on vajalik läbirääkimistel osalemiseks
 • oskab edastada erialast infot ja sellele vastata

Kuulamisel

 • mõistab keerukate vestluste ja erialaste arutelude sisu
 • mõistab ja suudab kommenteerida kuuldud arvamusi ja erinevaid seisukohti
 • eristab keerukates kuuldud aruteludes olulist ja mitteolulist infot
 • tuleb toime erialase info edastamise ja vastuvõtmisega telefoni teel ja online-keskkonnas

Lugemisel

 • mõistab keerukaid erialaseid tekste
 • oskab tõlgendada erialaseid tegevusnäitajaid ja neid ise esitada
 • mõistab arengusuundi kirjeldavat infot
 • mõistab ja kasutab eriala-spetsiifilist sõnavara

Kirjutamisel

 • kasutab erinevaid kirjastiile
 • koostab tööstusalaseid ülevaateid
 • oskab koostada erialaseid lühitutvustusi ja -aruandeid
 • tuleb toime info edastamise ja vastuvõtmisega e-meili teel
 1. Õppesisu

– tegutsemine tööstuslikus keskkonnas

-probleemide tuvastamine ja lahenduste leidmine

-juhtimisalaste probleemolukordade läbimängimine

-tööprotsesside kirjeldamine

-nõupidamistel osalemine

-juhtimisalaste konfliktide ennetamine ja nendega tegelemine

– läbirääkimiste pidamine

 1. Õppemeetodid

Arutelud; paneelid; ümarlauad; paaristöö; projektid; kuulamisülesannete lahendamine

 1. Iseseisev töö

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud teemakohased materjalid

1.Tony Cotballis, Wayne Jennings. English for Management Studies

2.Adrian Philbeam. International Management

3.Robin Widdowson.Business Law

4.Ian MacKenzie. Management and Marketing

5.Paul Emmerson . E-mail English

6.Annie Laws. Negotiations

7.John Hughes. Telephone English

8.Mark Powell. Presenting in English

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui õpilane osales koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti vajaliku tulemusega või jättis selle sooritamata.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA;DELTA;TESOL) olemasolu.

Õppekava valmimise aeg: 04. september 2023.


ERIALAKEELE KURSUS  „INGLISE KEEL E-JUHTIMISE KESKKONNAS “ (ENGLISH FOR E- MANAGEMENT) KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (B1+)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus

ERIALAKEELE KURSUS  „INGLISE KEEL E-JUHTIMISE KESKKONNAS “ (ENGLISH FOR E- MANAGEMENT) KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (B1+)

3.Õppekavarühm

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

 75 akadeemilist tundi, neist 50 auditoorse ja praktilise töö tundi ja 25 tundi iseseisvat tööd

5.Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

6.Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel B1.

7.Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks on õppija täiendanud oskust oma eriala puudutavatel teemadel kõnelda,kirjutada ning mõista kuuldut B1+ tasemel.

8.Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • oskab tutvustada end ja oma töö sisu
 • valdab erialaste läbirääkimiste keelt
 • suudab läbi viia erialast nõustamist e-keskkonnas
 • viia läbi läbirääkimisi hindade ja tingimuste teemal
 • oskab määrata, muuta ja tühistada nõupidamisi e-keskkonnas
 • oskab lahendada võimalikke juhtimisalaseid probleeme
 • oskab ette näha ja arvestada e-keskkonnaga kaasnevaid ohte

Kuulamisel

 • mõistab vestluste ja arutelude sisu erialases kontekstis
 • mõistab arvamusi ja seisukohti ja oskab neid kommenteerida
 • eristab olulise info ebaolulisest kuuldudaruteludes
 • mõistab äripartnerite ettekandeid ja esitlusi
 • mõistab erialast keelt
 • suudab kuuldu kokkuvõtlikult edastada

Lugemisel

 • mõistab erialaseid tekste ja oskab neid analüüsida
 • mõistab spetsiifiliste kinnisvara-alaste tekstide sisu
 • mõistab kokkulepete ja lepingute sisu ja neid selgitada
 • mõistab erialaste teenuste ja toodete kirjeldusi

Kirjutamisel

 • oskab koostada ja vormistada tööalaseid pöördumisi
 • oskab koostada infopäringuid ja neile vastata
 • oskab koostada erialaseid lühiteateid ja neile vastata
 • nõustab ja koostab ettepanekuid
 • eristab mitteametlikku ja ametlikku stiili

9.Õppesisu

-erinevad e-juhtimise vormid

-e-keskkonnas töötamise põhialused

-e-juhtimise korraldamine ja läbiviimine

-e-juhtimisega kaasnevad riskid

-e-juhtimise ja tavajuhtimise erinevused

-e-keskkonna-spetsiifiline keel

10.Õppemeetodid

Rollimängud; simulatsioonid; juhtumite analüüsid; projektitöö

11.Iseseisev töö

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

12.Õppematerjalid

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud teemakohased materjalid

 1. Tony Corballis, Wayne Jennings. English for Management Studies.
 2. Adrian Pilbeam. International Management
 3. Robin Widdowson. Business Law
 4. Ian MacKenzie. Management and Marketing

5.Annie Laws. Negotiations

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputöö või lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA; DELTA;TESOL) olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 15.august.2023


Erialakeele Kursus  ‘English for Social Media Marketing and PR (Public Relations)

Keeletase: Tugev Keskaste (B2+)

Maht: 30 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakase järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Sotsiaalmeedia teemal arutlemine
 • Sotsiaalmeedia eeliste ja puuduste kirjeldamine
 • Marketingi põhialuste üle arutlemine
 • Nõustumine ja mittenõustumine
 • Sotsiaalmeedia marketingi ohtude kirjeldamine
 • Klientidega kontaktide loomine ja suhtlemine
 • Sotsiaalmeedia-spetsiifilise sõnavara valdamine suhtluskeeles

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Vestluste ja arutelude sisu mõistmine
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud tekstist
 • Erineva aktsendi ja häälduse mõistmine
 • Sotsiaalmeedia-spetsiifilise keele ja väljendite mõistmine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Erialaste tekstide üldise sisu mõistmine
 • Pikematest tekstidest vajaliku info väljanoppimine
 • Kontekstist tundmatu sõnavara tähenduse tuletamine
 • Neutraalne stiil vs. Autoripärane stiil

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Lisainfo vormistamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Sotsiaalmeedisat kogutud adekvaatsed materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

 1. Dan Kerpen. Likeable Social Media.
 2. Jeffrey Rohrs. Audience: Marketing in the Age of Subscribing Fans and Followers.
 3. Perry Marshall., Keith Krane, Thomas Meloch. Ultimate Guide to Facebook Advertising: How to Access 1 Bilion Potential Customers in 10 Minutes.

ERIALAKEELE INTENSIIVKURSUS  ENGLISH FOR SALES AND MARKETING

KEELETASE:  (A1+)

Kogumaht: 120 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 80 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Enesetutvustus töökontekstis
 • Telefonikõnede võtmine ja nendele vastamine
 • Teadete võtmine, teadete jätmine, teadete edastamine
 • Nimede spelling (tähthaaval ütlemine ja üleskirjutamine)
 • Müügitöö telefoni teel, veenmissõnavara ja -väljendid
 • Lühiettekannete pidamine
 • Toodete ja teenuste tutvustamine ja kirjeldamine
 • Hindade ja tingimuste läbirääkimine ja nendes kokkuleppimine
 • Kohtumiste kokkuleppimine
 • Kohtumiste tühistamine, selgitamine ja vabandamine
 • Selgituste küsimine, selgituste jagamine
 • Müügijärgsete võimalike probleemide lahendamine telefoni teel ja näost näkku
 • Seltskondlik vestlus , viisakusväljendid ja pöördumisviisid

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Telefonikõnede mõistmine ja adekvaatne vastamine
 • Nimede spellingu (tähthaaval ütlemine) mõistmine telefonis
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud arutelus
 • Erinevate aktsentide ja häälduste mõistmine
 • Numbrite ja arvude mõistmine
 • Äripartnerite ärakuulamine
 • Klientide kaebuste mõistmine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Infopäringute sisu mõistmine
 • Toodete ja teenuste kirjelduste mõistmine
 • Kokkulepete ja lepingute sisu mõistmine
 • Kasutusjuhendite mõistmine
 • Erialatekstide mõistmine
 • Tekstist võtmesõnade ja -väljendite väljanoppimine

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Infopäringute vormistamine ja neile vastamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Toodete ja teenuste tutvustuste koostamine
 • Reklaamtekstide koostamine
 • Internetimüük ja -reklaam
 • Müük ja reklaam sotsiaalmeedias
 • Lisainfo küsimine ja edastamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine
 • Tiitlite ja stiilide õige kasutus

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud erialased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

Õpikud ja käsiraamatud:

 1. Paul Emmerson. E-mail English.
 2. John Hughes. Telephone English.
 3. Mark Powell. Presenting in English.
 4. Jeremy Comfort, Rod Revell, Chris Stott. Business Reports in English.
 5. A.Ashley. A Correpondence Workbook.
 6. Andrew Littlejohn. Company to Company.
 7. Simon Greenall. Reward. Elelmentary.

Suhtluskeele Kursus  ‘CONVERSATION CLUB’

Keeletase: Tugev Keskaste (B2+)

Maht: 30 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakase järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

 • Info küsimine ja jagamine igapäevastes töö- ja elulistes olukordades
 • Selgituste küsimine ja jagamine tööolukordades
 • Arvamuse avaldamine ja arvamuse küsimine
 • Nõustumine ja mittenõustumine
 • Viisakas äraütlemine
 • Viisakas arupärimine
 • Sekkumine vestlusesse
 • Arutlemine igapäevastel teemadel
 • Märkuste tegemine
 • Oma seisukohtade selgitamine
 • Õige formaalsuse määra valimine
 • Õige intonatsiooni kasutamine erinevate ideede edastamiseks
 • Enda arusaadavaks tegemine

Kuulamine

 • Vestluste ja arutelude sisu mõistmine
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud tekstist
 • Erineva aktsendi ja häälduse mõistmine
 • Kuulamine ekstreemsetes/ebatavalistes oludes

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

BBC-st ja CNN-i uudislugude ja arutelude salvestused

 1. Alan Maley Role Play . Oxford University Press
 2. Steven Flinders, Simon Sweeney Busines English Pairwork. Penguin Books
 3. Mark Hancock. Pronunciation Games . Cambridge University Press

ERIALAKEELE INTENSIIVKURSUS  ENGLISH FOR SALES AND MARKETING

KEELETASE:  (A2)

Kogumaht: 32 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste plaanide ja ülesannete tutvustamine
 • Töö-ja elukoha vahetuse puuduste ja eeliste kirjeldamine
 • Töölähetuse kava kirjeldamine
 • Soovituste ja ettepanekute tegemine ja nendele vastamine
 • Kultuuriliste eripärade tutvustamine
 • Tavade ja kommete tutvustamine
 • Firma ajaloo tutvustamine
 • Abi pakkumine eriolukordade lahendamiseks (streigid; loodusõnnetused jmt.)
 • Seltskondlik vestlus , viisakusväljendid ja pöördumisviisid

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste plaanide kooskõlastamine
 • Koostööpartneritega suhtlemine telefoni teel ja silmast silma
 • Plaanide arutelu koostööpartneritega telefoni teel ja silmast silma
 • Firmat tutvustavate ettekannete sisu mõistmine
 • Erinevate aktsentide ja häälduste mõistmine
 • Teadete sisu mõistmine
 • Äripartnerite ärakuulamine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tääalaste plaanide sisu mõistmine ja analüüsimine
 • Töölähetuse kavade sisu mõistmine
 • Kutsete ja ettepanekute sisu mõistmine
 • Firma ajalugu tutvustavate tekstide sisu mõistmine 

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste kalendrite koostamine ja nendes muudatuste tegemine
 • Töölähetuse alase kirjavahetuse pidamine
 • Töölähetuse alaste päringute koostamine ja nendele vastamine
 • E-kirjades ja sotsiaalmeedias kasutatava sõnavara ja stiili mõistmine ja praktiline kasutamine
 • Pöördumised e-kirjades ja sotsiaalmeedias
 • Kutsete koostamine
 • Kutsete vastuvõtmine ja kutsetest äraütlemine
 • Firmat tutvustavate tekstide koostamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud erialased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

Õpikud ja käsiraamatud:

 1. Paul Emmerson. E-mail English.
 2. John Hughes. Telephone English.
 3. Liz Taylor, Alastair Lane. International Express.
 4. Barney Burrett , Pete Sharma. Networking in English.
 5. Paul Emmerson. Essential Business Vocabulary Builder. 

ERIALAKEELE KURSUS  ENGLISH FOR START-UP MARKETING

KEELETASE: TUGEV KESKASTE (B2)

Maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakase järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Push vs pull turustuse strateegiad ja nende läbiviimine
 • Klientide hoidmine ( Effective ways to reduce the „churn rate“)
 • Start-up marketingipõhialuste teemal arutlemine
 • Suhtlemine investoritega ja investeeringute leidmine
 • Kiirmüük („Effective elevator pitching“)
 • Klientidega kontaktide loomine ja nendega suhtlemine
 • Läbirääkimiste pidamine partnerite ja tarnijatega
 • Strateegiad digimaailma erinevalt valdavate klientidega (digital natives vs. digital immigrants)
 • Töö piiratud eelarve tingimustes
 • Turundusele suunatud rahavoogude haldamine
 • Projekti juhtimine (SCRUM/AGILE)

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Vestluste ja arutelude sisu mõistmine läbirääkimiste kontekstis
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud tekstist
 • Erineva aktsendi ja häälduse mõistmine
 • Start-upmarketing’i alase keele ja väljendite mõistmine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Erialaste tekstide veenev stiil vs. neutraalne stiil
 • Erialaste tekstide üldise sisu mõistmine
 • Pikematest tekstidest vajaliku info väljanoppimine
 • Kontekstist tundmatu sõnavara tähenduse tuletamine
 • Neutraalne stiil vs. autoripärane stiil

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Pakkumiste koostamine ja efektiivne „Call to action“
 • Landinglehekülgede loomine, leheküljelt lahkumiste arvu vähendamine (reducing bouncerates) ja tulemuste mõõtmine (measuring rates)
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud teemakohased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

 1. Philip Kotler. Principles of Marketing.
 2. Roger Fisher. William Ury. Getting to Yes.
 3. J.K.Levinson. S.Gibson. Guerilla Social Media Marketing.

Erialakeele intensiivkursus juhtimisalne inglise keel ravimitööstuses 

KEELETASE:  (B2+)

Kogumaht: 80 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Juhtimisalase keele probleemideta kasutamine igapäevases juhi töö kontekstis
 • Ravimiturunduse alase oskuskeele probleemideta kasutamine töö kontekstis
 • Keeruliste probleemsete olukordade lahendamiseks vajaliku keele omandamine
 • Ravimifirmade vahelise konkurentsiga seotud teemadel arutlemine
 • Ravimifirmade tegevuse analüüsimine
 • Ravimifirmade müüki, ühinemist jms. teemasid puudutavate küsimuste arutamine
 • Toodete ja teenuste tutvustamine ja kirjeldamine
 • Hindade ja tingimuste läbirääkimine ja nendes kokkuleppimine
 • Kohtumiste kokkuleppimine
 • Kohtumiste tühistamine, selgitamine ja vabandamine
 • Selgituste küsimine, selgituste jagamine
 • Müügijärgsete võimalike probleemide lahendamine telefoni teel ja näost näkku
 • Seltskondlik vestlus , viisakusväljendid ja pöördumisviisid

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Ravimitööstust puudutavate konverentside ja ettekannete mõistmine ja adekvaatne reageerimine
 • Ravimitööstust puudutava sõnavara mõistmine telefonis
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud arutelus
 • Erinevate aktsentide ja häälduste mõistmine
 • Partnerite mõistmine läbirääkimistel ja adekvaatsete ettepanekute tegemine
 • Äripartnerite ärakuulamine
 • Klientide kaebuste mõistmine ja nende lahendamine dialoogi korras

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Infopäringute sisu mõistmine
 • Toodete ja teenuste kirjelduste mõistmine
 • Kokkulepete ja lepingute sisu mõistmine
 • Ravimijuhendite ja kasutusjuhendite mõistmine
 • Erialatekstide mõistmine
 • Ravimitööstust puudutavate dokumentide mõistmine

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Infopäringute vormistamine ja neile vastamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Toodete ja teenuste tutvustuste koostamine
 • Reklaamtekstide koostamine
 • Internetimüük ja -reklaam
 • Müük ja reklaam sotsiaalmeedias
 • Lisainfo küsimine ja edastamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine
 • Tiitlite ja stiilide õige kasutus

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud erialased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

Õpikud ja käsiraamatud:

 1. Michaela Büchler et al. English for the Phrmaceutical Industry
 2. John Hughes. Telephone English.
 3. Mark Powell. Presenting in English.
 4. John Chrimes. Biomedical Science.
 5. A.Ashley. A Correpondence Workbook.
 6. Andrew Littlejohn. Company to Company.
 7. Ivonna Dubicka. Margaret O’Keefe. Market Leader.

ERIALAKEELE KURSUS  INGLISE KEEL TURISMIALA TÖÖTAJATELE – ENGLISH FOR TOURISM

KEELETASE:  (B1+)

Kogumaht: 100 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 80 akadeemilist tundi

Sagedus: 2×2 akadeemilist tundi nädalas

Toimumise ajad: esmaspäev/kolmapäev kell 14:00 

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Turismialase sõnavara probleemideta kasutamine igapäevase töö kontekstis
 • Turismialase oskussõnavara kasutamine messidel jm. müügiüritustel
 • Keeruliste probleemsete olukordade lahendamiseks vajaliku keele omandamine
 • Pakettreiside müümiseks vajaliku sõnavara kasutamine otsesuhtlemisel kliendiga
 • Lennupiletite reserveerimiseks, ostmiseks, muutuste tegemiseks vajaliku sõnavara kasutamine
 • Turismifirma administreerimisalase sõnavara kasutamine
 • Turismialaste toodete ja teenuste tutvustamine ja kirjeldamine
 • Giiditöös vajaliku sõnavara kasutamine
 • Hindade ja tingimuste läbirääkimine ja nendes kokkuleppimine
 • Kohtumiste kokkuleppimine
 • Kohtumiste tühistamine, selgitamine ja vabandamine
 • Selgituste küsimine, selgituste jagamine
 • Müügijärgsete võimalike probleemide lahendamine telefoni teel ja silmast silma
 • Seltskondlik vestlus , viisakusväljendid ja pöördumisviisid
 • Adekvaatse tooni ja vestlusteemade valik kultuurilistest erisustest lähtuvalt

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Turismialaste ettekannete mõistmine ja adekvaatne reageerimine
 • Turismialase keele mõistmine telefonis
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info mõistmine kuuldud arutelus
 • Erinevate aktsentide ja häälduste mõistmine
 • Partnerite mõistmine läbirääkimistel ja adekvaatsete ettepanekute tegemine
 • Äripartnerite ärakuulamine
 • Klientide kaebuste mõistmine ja nende lahendamine dialoogi korras
 • Probleemide ja ootamatute olukordade lahendamine telefoni teel

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Infopäringute sisu mõistmine
 • Toodete ja teenuste kirjelduste mõistmine
 • Kokkulepete ja lepingute sisu mõistmine
 • Lennureiside alase info mõistmine
 • Laevareiside ja ristluslaevareiside alase info mõistmine
 • Majutusteenust pakkuvate asutuste info mõistmine
 • Teenuslepinguid puudutava juriidilise keele mõistmine
 • Turismiteenuste alaste tekstide mõistmine
 • Turismiala puudutavate dokumentide mõistmine

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Infopäringute vormistamine ja neile vastamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Kaebustele ja pretensioonidele kirjalikult vastamine
 • Toodete ja teenuste tutvustuste koostamine
 • Reklaamtekstide koostamine
 • Lihtsamate teenuslepingute koostamine
 • Internetimüük ja -reklaam
 • Müük ja reklaam sotsiaalmeedias
 • Lisainfo küsimine ja edastamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine
 • Tiitlite ja stiilide õige kasutamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud erialased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

Õpikud ja käsiraamatud:

 1. Peter Strutt. English for International Tourism
 2. John Hughes. Telephone English
 3. Mark Powell. Presenting in English
 4. Bob Dignen. Communicating across Cultures
 5. Oxford English for Careers: Tourism 1 Student’s Coursebook
 6. Hans Mol. English for Tourism and Hospitality
 7. Simon Sweeney. English for Business Communication

ERIALAKEELE INTENSIIVKURSUS:  Inglise Keel Transpordi ja Logistika Töötajatele

KEELETASE:  (A2)

Kogumaht: 60 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 45 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste plaanide ja ülesannete tutvustamine
 • Logistiliste lahenduste kirjeldamine ja läbiarutamine
 • Logistikat puudutavate teenuste kirjeldamine
 • Soovituste ja ettepanekute tegemine ja nendele vastamine
 • Info küsimine ja info jagamine erinevate transpordivahendite kohta (laevad ja lennukid)
 • Erinevate transpordiliikide eeliste ja puuduste kirjeldamine
 • Tee ja marsruudi info küsimine ja info jagamine
 • Abi pakkumine eriolukordade lahendamiseks (streigid; loodusõnnetused jmt.)

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste plaanide kooskõlastamine
 • Koostööpartneritega suhtlemine telefoni teel ja silmast silma
 • Plaanide arutelu koostööpartneritega telefoni teel ja silmast silma
 • Logistika-alase info mõistmine
 • Erinevate aktsentide ja häälduste mõistmine
 • Teadete sisu mõistmine
 • Äripartnerite ärakuulamine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tääalaste plaanide sisu mõistmine ja analüüsimine
 • Tööohutuse alase info mõistmine
 • Erinevate transpordiliikide alase info mõistmine
 • Saadetiste jälgimine ja positsioneerimine tänapäevaste vahenditega

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste kalendrite koostamine ja nendes muudatuste tegemine
 • E-kirjades ja sotsiaalmeedias kasutatava sõnavara ja stiili mõistmine ja praktiline kasutamine
 • Logistika- ja transpordialaste probleemide selgitamine kirja teel
 • Firmat tutvustavate tekstide koostamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud erialased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

Õpikud ja käsiraamatud:

 1. Paul Emmerson. E-mail English.
 2. John Hughes. Telephone English.
 3. Liz Taylor, Alastair Lane. International Express.
 4. Barney Burrett , Pete Sharma. Networking in English.
 5. Paul Emmerson. Essential Business Vocabulary Builder.
 6. Ernesto D’Acunto. Flash on English for Transport and Logistics

ERIALAKEELE KURSUS FINANTSALANE  OSKUSKEEL  JA IGAPÄEVANE SUHTLUSKEEL

KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (C1)

Maht: 70 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakase järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Finantsteemadel arutlemine ja väitlemine
 • Eelarveliste andmete kirjeldamine
 • Finantsnäitajate üle arutlemine
 • Nõustumine ja mittenõustumine igapäevakeeles
 • Klientidega kontaktide loomine ja suhtlemine
 • Finantsala-spetsiifilise sõnavara valdamine suhtluskeeles

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Vestluste ja arutelude sisu mõistmine
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud tekstist
 • Erineva aktsendi ja häälduse mõistmine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Erialaste tekstide üldise sisu mõistmine
 • Pikematest tekstidest vajaliku info väljanoppimine
 • Kontekstist tundmatu sõnavara tähenduse tuletamine
 • Neutraalne stiil vs. Autoripärane stiil

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Lisainfo vormistamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

internetist kogutud adekvaatsed materjalid


ERIALAKEELE KURSUS  INGLISE KEEL SUHTEKORRALDUSES, PROTOKOLLIS JA RAHVUSVAHELISTES SUHETES

KEELETASE: TUGEV KESKASTE (B2+)

Maht: 50 akadeemilist tundi; sh. auditoorse ja praktilise töö maht 36 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakase järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Suhtekorralduse ja rahvusvaheliste suhete teemal arutlemine
 • Protokollireeglite kirjeldamine
 • Formaalsuse astmete õige kasutamine
 • Nõustumine ja mittenõustumine
 • Protokollireeglite kirjeldamine, mille suhtes kõige enam eksitakse
 • Partnerite ja klientidega kontaktide loomine ja suhtlemine
 • Suhtekorralduse-, protokolli- ja rahvusvaheliste suhete-spetsiifilise sõnavara valdamine suhtluskeeles

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Vestluste ja arutelude sisu mõistmine
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud tekstist
 • Erineva aktsendi ja häälduse mõistmine
 • Suhtekorralduse-, protokolli- ja rahvusvaheliste suhete-spetsiifilise keele ja väljendite mõistmine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Erialaste tekstide üldise sisu mõistmine
 • Pikematest tekstidest vajaliku info väljanoppimine
 • Kontekstist tundmatu sõnavara tähenduse tuletamine
 • Formaalne stiil vs. mitteformaalne stiil

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Lisainfo vormistamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Sotsiaalmeediast kogutud adekvaatsed materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

 1. David Rees. The Skills of Management.International Thomson Business Press
 2. Marie McLisky. English for Public Relations. ESAP.
 3. Brieger & Simon Sweeney. The Language of Business English. Prentice Hall.
 4. Ian McKenzie. Management and Marketing. LIP Business

ERIALAKEELE KURSUS  „INGLISE KEEL ÕIGUSALA SPETSIALISTIDELE“ (ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIONALS)

KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (B2+)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus

ERIALAKEELE KURSUS  „INGLISE KEEL ÕIGUSALA SPETSIALISTIDELE“ (ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIONALS) KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (B2+)

3.Õppekavarühm

Võõrkeeled

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

 85 akadeemilist tundi, neist 70 auditoorse ja praktilise töö tundi ja 15 tundi iseseisvat tööd

5. Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel B2.

7. Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks on õppija täiendanud oskust oma eriala puudutavatel teemadel kõnelda,kirjutada ning mõista kuuldut B2+ tasemel.

8. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • oskab esitada ja toetada argumente
 • valdab erialaste läbirääkimiste keelt
 • oskab selgitada seaduste sisu
 • arutleb omandisuhete teemal
 • valdab läbirääkimiste keelt
 • oskab läbi viia ja analüüsida töövestlusi
 • oskab ütlusi parafraseerida

Kuulamisel

 • mõistab vestluste ja arutelude sisu õigusalases kontekstis
 • mõistab arvamusi ja seisukohti ja oskab neid kommenteerida
 • eristab olulise info ebaolulisest kuuldud õigusalastes väitlustes
 • mõistab kohtuasjade sisututvustusi
 • mõistab õigusalast keelt ja väljendeid
 • suudab kuuldu kokkuvõtlikult edastada

Lugemisel

 • mõistab erialaseid tekste ja oskab neid analüüsida
 • mõistab spetsiifiliste õigusalaste tekstide sisu
 • eristab mahukamates tekstides vajaliku info ebavajalikust
 • tuletab kontekstist tundmatu sõnavara tähenduse

Kirjutamisel

 • oskab koostada ja vormistada õigusalaseid pöördumisi
 • oskab koostada ja edastada õigusalast teavet
 • oskab summeerida infot ja märkmeid vormistada
 • nõustab ja koostab ettepanekuid
 • oskab küsida õigusalast infot ja päringutele vastata
 • oskab koostada õiguslikult siduvaid lepinguid ja memorandumeid
 1. Õppesisu

-õigusalased väitlused

-töövestlused

-omandiseadus

-töölepinguseadus

-õigusalased pöördumised

-õigusalane teave

-ettepanekud õigusalases nõustamises

 1. Õppemeetodid

Rollimängud; simulatsioonid; juhtumite analüüsid; projektitöö

11.Iseseisev töö

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud teemakohased materjalid

 1. Virginia Evans, Jenny Dooley, David J.Smith Law
 2. Andrew Frost. English for Legal Professionals
 3. W.McKay, H.e. Charlton Legal English
 4. R.Wyatt. Check Your English Vocabulary for Law
 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputöö või lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA; DELTA;TESOL) olemasolu.

 1. Õppekava kinnitamise aeg: 21. august 2020

ERIALAKEELE KURSUS  „INGLISE KEEL IT ALA JUHTIDELE“ (ENGLISH FOR IT MANAGEMENT) KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (B2)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus: ERIALAKEELE KURSUS  „INGLISE KEEL IT ALA JUHTIDELE

3.Õppekavarühm

Võõrkeeled

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

 40 akadeemilist tundi, neist 24 auditoorse ja praktilise töö tundi ja 16 tundi iseseisvat tööd

5. Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel B1.

7. Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks on õppija täiendanud oskust oma eriala puudutavatel teemadel kõnelda,kirjutada ning mõista kuuldut B1 tasemel.

8. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • oskab turvustada end ja oma tööülesandeid töö kontekstis
 • valdab erialaste teenuste ja toodete tutvustamise keelt
 • oskab teha müügitööd telefoni teel
 • arutleb sotsiaalmeedia teemadel
 • valdab läbirääkimiste keelt
 • oskab lahendada müügijärgseid probleeme
 • valdab keelt, mis on vajalik kohtumiste kokkuleppimiseks ja muutmiseks

Kuulamisel

 • mõistab vestluste ja arutelude sisu tööalases kontekstis
 • mõistab arvamusi ja seisukohti ja oskab neid kommenteerida
 • eristab olulist infot ebaolulisest tööalastes väitlustes
 • mõistab klientide kaebusi
 • mõistab äripartnerite keelt ja vastab adekvaatselt
 • suudab kuuldu kokkuvõtlikult edastada

Lugemisel

 • mõistab infopäringuid ja oskab neile vastata
 • mõistab spetsiifiliste IT alaste dokumentide keelt
 • mõistab kokkulepete ja lepingute sisu
 • mõistab kasutusjuhendite sisu

Kirjutamisel

 • oskab koostada ja vormistada erialakeeles pöördumisi
 • oskab koostada pakkumisi
 • oskab koostada toodete ja teenuste tutvustusi
 • on valmis koostama ja edastama lisainfot
 • kasutab õigesti ametlikku ja mitemetlikku stiili
 • kasutab erialast sõnavara internetimüügiks ja -reklaamiks
 1. Õppesisu

-IT-alased teemad

-kliendisuhted

-reklaamikampaaniad

-IT ja sotsiaalmeedia

-IT valdkonna pöördumised ja päringud

-suhted äripartneritega

-info koostamine ja edastamin

 1. Õppemeetodid

Rollimängud; simulatsioonid; juhtumite analüüsid; projektitöö

11.Iseseisev töö

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

 1. Õppematerjalid

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud teemakohased materjalid

 1. Adrian Pilbeam. International Management
 2. Ian MacKenzie. Management and Marketing
 3. Paul Emmerson. E-mail English
 4. Mark Powell. Presenting in English
 5. Dan Kerpen. Likeable Social Media
 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputöö või lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA; DELTA;TESOL) olemasolu.

 1. Õppekava kinnitamise aeg: 25.september 2020

ERIALAKEELE KURSUS  „INGLISE KEEL KINNISVARA VALDKONNA JUHTIDELE“ (ENGLISH FOR REAL ESTATE MANAGEMENT) KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (B1+)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus

ERIALAKEELE KURSUS  „INGLISE KEEL KINNISVARA VALDKONNA JUHTIDELE“ (ENGLISH FOR REAL ESTATE MANAGEMENT) KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (B1+)

3.Õppekavarühm

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

 100 akadeemilist tundi, neist 70 auditoorse ja praktilise töö tundi ja 30 tundi iseseisvat tööd

5.Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

6.Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel B1.

7.Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks on õppija täiendanud oskust oma eriala puudutavatel teemadel kõnelda,kirjutada ning mõista kuuldut B1+ tasemel.

8.Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • oskab tutvustada end ja oma töö sisu
 • valdab erialaste läbirääkimiste keelt
 • suudab läbi viia müügitööd telefoni teel
 • viia läbi läbirääkimisi hindade ja tingimuste teemal
 • oskab küsida selgitusi ja neid anda
 • oskab lahendada võimalikke müügijärgseid probleeme
 • oskab kirjeldada sotsiaalmeedia turundusega kaasnevaid ohte

Kuulamisel

 • mõistab vestluste ja arutelude sisu kinnisvara-alases kontekstis
 • mõistab arvamusi ja seisukohti ja oskab neid kommenteerida
 • eristab olulise info ebaolulisest kuuldud kinnisvara-alastes aruteludes
 • mõistab äripartnerite ettekandeid ja esitlusi
 • mõistab erialast telefonikeelt
 • suudab kuuldu kokkuvõtlikult edastada

Lugemisel

 • mõistab erialaseid tekste ja oskab neid analüüsida
 • mõistab spetsiifiliste kinnisvara-alaste tekstide sisu
 • mõistab kokkulepete ja lepingute sisu ja neid selgitada
 • mõistab erialaste teenuste ja toodete kirjeldusi

Kirjutamisel

 • oskab koostada ja vormistada tööalaseid pöördumisi
 • oskab koostada infopäringuid ja neile vastata
 • oskab kostada erialaseid reklaamtekste
 • nõustab ja koostab ettepanekuid
 • eristab mitteametlikku ja ametlikku stiili
 • oskab koostada lepinguid janeid muuta ja täiendada
 1. Õppesisu

-erinevad omandivormid

-eluasemelaenu põhialused

-kinnisvara haldamise alused

-kinnisvara müügi meetodid

-kinnisavara investeeringud

-kinnisvara-alased terminid

-klientidega suhtlemine telefoni teel

10.Õppemeetodid

Rollimängud; simulatsioonid; juhtumite analüüsid; projektitöö

11.Iseseisev töö

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

12. Õppematerjalid

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud teemakohased materjalid

 1. Stephen Walsh & Jenny Dooley. Career Paths Real Estate
 2. Adrian Pilbeam. International Management
 3. Robin Widdowson. Business Law
 4. Ian MacKenzie. Management and Marketing
 5. Annie Laws. Negotiations

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputöö või lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud.

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA; DELTA;TESOL) olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 28. september 2020


ERIALAKEELE KURSUS  „INGLISE KEEL TARKVARA INSENERIDELE“ (ENGLISH FOR SOFTWARE ENGINEERS) KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (B1)

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: International Language Services OÜ

2.Õppekava nimetus

ERIALAKEELE KURSUS  „INGLISE KEEL TARKVARA INSENERIDELE“ (ENGLISH FOR SOFTWARE ENGINEERS) KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (B1)

3.Õppekavarühm

Võõrkeeled

4.Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

 60 akadeemilist tundi, neist 40 auditoorse ja praktilise töö tundi ja 20 tundi iseseisvat tööd

5.Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

6.Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle inglise keele oskus on tasemel B1.

7.Õppe eesmärk

Koolituse lõpuks on õppija täiendanud oskust oma eriala puudutavatel teemadel kõnelda,kirjutada ning mõista kuuldut B1 tasemel.

8.Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

Suulises suhtluses ja suulises esituses

 • oskab turvustada end ja oma tööülesandeid töö kontekstis
 • valdab erialaste teenuste ja toodete tutvustamise keelt
 • arutleb tarkvara eeliste ja puuduste teemadel
 • valdab keelt, mis on vajalik kohtumiste kokkuleppimiseks ja muutmiseks

Kuulamisel

 • mõistab vestluste ja arutelude sisu tööalases kontekstis
 • mõistab arvamusi ja seisukohti ja oskab neid kommenteerida
 • eristab olulist infot ebaolulisest tööalastes väitlustes
 • mõistab koostööpartnerite keelt ja vastab adekvaatselt
 • suudab kuuldu kokkuvõtlikult edastada

Lugemisel

 • mõistab infopäringuid ja oskab neile vastata
 • mõistab spetsiifiliste tarkvara-alaste dokumentide keelt
 • mõistab kokkulepete ja lepingute sisu
 • mõistab kasutusjuhendite sisu

Kirjutamisel

 • oskab koostada ja vormistada erialakeeles pöördumisi
 • oskab koostada pakkumisi
 • oskab koostada toodete ja teenuste tutvustusi
 • on valmis koostama ja edastama lisainfot
 • kasutab õigesti ametlikku ja mitemetlikku stiil

9.Õppesisu

-IT-alased teemad

-IT ja sotsiaalmeedia

-IT valdkonna pöördumised ja päringud

-suhted koostööpartneritega

-info koostamine ja edastamine

10.Õppemeetodid

Rollimängud; simulatsioonid; juhtumite analüüsid; projektitöö

11.Iseseisev töö

Jooksvad iseseisvad tööd kodus teostamiseks

12.Õppematerjalid

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud teemakohased materjalid

 1. Paul Emmerson. E-mail English
 2. Mark Powell. Presenting in English
 3. Dan Kerpen. Likeable Social Media
 4. David Hill. English for Information Technology 2

13.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine tundides ja lõputöö või lõputesti edukas sooritamine (vähemalt 70%).

14.Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamiseks vajalikud nõudmised on täidetud

15.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:

Rahvusvaheliselt tunnustatava võõrkeeleõpetaja kvalifikatsioonitunnistuse (CELTA; DELTA;TESOL) olemasolu.

16.Õppekava kinnitamise aeg: 27. jaanuar 2021.

 

 



ILS veebileht kasutab analüütika ja funktsionaalsuse eesmärgil küpsiseid. Lehte edasi kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot

Küpsised on meie veebilehe, mida kasutame kanalina serveerimaks teile pakutavat sisu ja funktsioone, oluline tehniline osa.

Et seda lehte täisfunktsionaalsuses kasutada, peab küpsiste kasutamine olema lubatud. Vajutades "Nõus" annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

Rohkem infot selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, leiate meie Privaatsuspoliitika lehelt.

Sulge