fbpx

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika ( “poliitika”) selgitab, kuidas International Language Services OÜ (kontaktinfo allpool) (“ILS”, “meie”) kogub ja kasutab informatsiooni, kui te kasutate meie kodulehel www.ilstallinn.ee ( “koduleht”) asuvaid teenuseid või mingeid muid meie poolt osutatavaid teenuseid ( “teenused”).

Kasutades või külastades meie kodulehte või teenuseid, teie kui meie kodulehe kasutaja või kui meie klient, (“kasutaja”, “klient”, “liige” või “teie”) nõustute selle poliitika tingimustega ning kinnitate, et olete lugenud läbi ja  mõistate kõiki selle poliitika tingimusi.

Töötleme isikuandmeid selle privaatsuspoliitika raames vastavalt rakendatavatele seadustele sh. üldine andmekaitse määrus (2016/679) (GDPR) ning rakendatavad riiklikud andmekaitseseadused Eestis ja Ühendkuningriigis  („Isikuandmete kaitse seadus“).

Tagame meie liikmeid, kliente, nendega seotud asutusi ja üksikisikuid puudutava informatsiooni privaatsuse ja konfidentsiaalsuse ning tegutseme allpool kirjeldatud poliitika alusel, mis on kooskõlas meie professionaalse vastutusega ning rakendatav andmekaitseseadustele. Viide “teie isikuandmed” tähendab selle poliitika kontekstis igasugust teavet, mis identifitseerib või võimaldab identifitseerida teid ühe eespool nimetatud isikuna (“Isikuandmed”).

Me oleme isikuandmete töötleja käesoleva poliitika raames.

 1. Poliitika sisu

Poliitika kirjeldab, kuidas me töötleme isikuandmeid seoses alljärgnevate valdkondadega:

 • kõik meie praegusi kliente, liikmeid ja potentsiaalseid kliente puudutavad küsimused;
 • uudiskirjad ja turundusalane info;
 • meie kodulehel kasutatavd küpsised;
 • kõik meie kohustused, mis tulenevad  GDPR, andmekaitseseaduste ja kõikide teiste rakenduvate seaduste ja määruste sisust.
 1. Andmete töötlemise eesmärgid, meetodid ja säilitamise tingimused
 2. Uudised, trükised ja sündmused: Kasutame teie poolt antud informatsiooni selleks, et edastada teile ILS OÜ uudiseid, teenuste kirjeldusi ning teavet algavate koolituste ja kursuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, sh. koolitusseminarid. Kasutame teie isikuandmeid nendel eesmärkidel seni, kuni teavitate meid, et te ei soovi rohkem sellist teavet Võime kasutada teie nime, viisakat pöördumisvormi (hr./pr), ametinimetust, teie e-maili addressi, kontakttelefoni,  aadressi ja muud infot, mis võimaldab teile seda infot edastada.
 3. Küpsised: kasutame küpsiseid info saamiseks sellest, kuidas meie kodulehte kasutate. Küpsised võimaldavad pakkuda teile kiiremat ja ülevaatlikumat kodulehe külastust. See teave ei sisalda reeglina   Töötleme teie küpsiste kasutaja andmeid sellise ajaperioodi vältel, milleks olete meile oma nõusoleku andnud.
 4. Teenused: Kogume meie liikmete, klientide või meie liikmete esindajate poolt meile antud informatsiooni ning informatsiooni, mis jõuab meieni sõltumatult, meie poolt osutatud teenuste käigus. Selline isikuandmete kogumine on vajalik kohustuste täitmiseks, mis meil on oma klientide ees ning meie legitiimsete huvide eest seismiseks, et osutada teenuseid ja /või anda nõu meie praegustele klientidele ja potentsiaalsetele klientidele. Meie professionaalne vastutus kohustab meid tagama meie praeguste klientide, potentsiaalsete klientide ja endiste klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse.

Teenuste osutamisel võime täiendada teilt otse saadud isikuandmeid teistest allikatest saadud isikuandmetega.

Sooritades meie kodulehel toimingu (näiteks keeletesti tegemine), kogume  isikuinfot, mida te protsessi ühe osana  meile annate (näit. nimi, töökoht ja  e-posti aadress). Teie isikuinfot kasutame ainult ülalloetletud eesmärkidel.

 1. Isikuandmete töötlemise seaduslikud alused

Töötleme teie isikuandmeid tuginedes alljärgnevale:

 • teie nõusolek;
 • meievaheline legaalne kokkulepe, mis sätestab andmetöötluse alused;
 • meile kehtestatud legaalsed kohustused;
 • meie legitiimne huvi osutada teenuseid seadusega kooskõlas.

Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks andmed koguti. Juurdepääs teie isikuandmetele on ainult töötajatel, keda tööülesanded ja ametialane vastutusala kohustavad täitma kohustusi teie kui meie kliendi ees. Teie isikuandmeid ei salvestata ega töödelda kauem kui on vajalik vastavalt ülalloetletud isikuandmete töötlemise eesmärkidele.

 1. Teie isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele

Kasutame veebilehena WordPress platvormi, mis võimaldab meil müüa teile oma tooteid ja osutada teenuseid.

Lisaks teenuste osutamisele kasutame teatud kolmandate osapoolte teenuseid meie teenuste ja kodulehe toimimiseks. Oleme kohustatud edastama teie iskuandmed nendele kolmandatele osapooltele, et nad saaksid eeldatud teenuseid osutada. Neid teenuseid osutavaid kolmandaid osapooli tuleb vaadelda andmetöötlejatena. Need isikuandmed, mis edastatakse nendele teenuseid osutavatele kolmandatele osapooltele, piiratakse miinimumini, mis on vajalik kolmandate osapoolte teenuste osutamiseks.

Veendume, et kõik teenuseid osutavad kolmandad osapooled, kellele me edastame teie isikuandmed, järgivad meie juhiseid teie isikuandmete töötlemisel. Teie iskuandmete edastamine on reguleeritud andmetöötluse lepingute või andmetöötluse tingimustega, mis kehtivad meie ja teenuseid osutavate kolmandate osapoolete vahel. Kõik teenuseid osutavad kolmandad osapooled peavad andmetöötlejatena tagama selle, et nad töötlevad teie isikuandmeid niisama hoolsalt ja põhjalikult kui meie. Andmetöötlejad on seaduslikult vastutavad teie ja meie ees, kui nad tegutsevad vastuolus nende volitustega. Lisaks on teenuseid osutavad kolmandad osapooled kohustatud rakendama tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid andmetöötluse viimiseks samale tasemele, mida kasutame meie.

 1. Teie õigused andmete subjektina.

Meil on seaduslik kohustus kindlustada teie isikuandmete säilitamine korrektsete ja ajakohastena. Palume  teavitada meid kõikidest muudatustest, mida olete teinud meie poolt töödeldavatesse isikuandmetesse.

Teil on õigus igal ajal rakendada alljärgnevaid õigusi teie isikuandmete töötlemisel meie poolt:

 1. Õigus ligipääsule: Teil on õigus pääseda ligi kõikidele andmetele,mida saab pidada teie isikuandmeteks, sh. näiteks õigus saada infot teie isikuandmete töötlemisest, töödeldavatest isikuandmete kategooriatest, andmetöötluse põhjustest.
 2. Õigus parandustele:Teil on õigus nõuda teie isikuandmete parandamist, kui teie arvates need on ebatäpsed või puudulikud.
 3. Õigus keelduda:Teil on õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest näiteks nende kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel või mõnest muust legitiimsest huvist lähtudes.
 4. Õigus kustutada:Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui isikuandmed ei ole enam vajalikud kasutamiseks nendel eesmärkidel, milleks nad koguti või kui teie arvates on töötlemine vastuolus seadusega või seda nõuab seaduse täitmine.
 5. Õigus andmed teisaldada: Kui teie isikuandmeid töödeldakse automaatselt teie nõusolekul või kahepoolse leingu alusel, on teil õigus nõuda, et need isikuandmed edastatakse teile struktureeritud, üldkasutatavas, masinloetavas formaadis Lisaks on teil õigus nõuda oma isikuandmete üleviimist teisele töötlejale. Viimane on võimalik siiski vaid juhul kui see on tehniliselt teostatav.
 6. Õigus nõusolekust taganeda:Kui andmete töötlemine toimub teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolekust taganeda igal ajal.
 7. Õigus reklaami saamisest loobuda: Teil on õigus loobuda meiega suhtlemisest, kui saadame teile infot ILS-I kohta, meie poolt korraldatavate ürituste kohta või üldinfot, mis meie arvates võiks teile huvi pakkuda. Lisaks on teil õigus loobuda igal ajal, teavitades meid sellest.

Kui teil on pretensioone selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme või kui te soovite rohkem infot meie andmetöötluse protsessi kohta, palun võtke meiega ühendust käesoleva poliitika lõpus toodud kontaktnumbritel.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile kui teile näib, et teie iskuandmeid töödeldake ebakorrektselt või kui te tunnete, et oleme rikkunud teie kui andmete subjekti õigusi.

 1. Teie andmete töötlemise koht.

Kasutame WordPress veebilehe platvormi, mis võimaldab müüa teile oma tooteid ja teenuseid. Teie andmed võidakse salvestada meie kodulehe majutaja, andmehoidlas, andmebaasides ja WordPress ‘I rakenduste (näiteks keeletestide rakendused) kaudu. Veebileht ja selle andmed paiknevad jagatud veebimajutuse keskkonnas turvalistes serverites tulemüüri taga.

Salvestame ja töötleme valdava osa iskuandmetest Euroopa Liidu piirides. Siiski võib mõnikord osutuda vajalikuks teie isikuandmete edastaminemine ja salvestamine sihtkohas väljaspool Euroopa Liidu piire. Neid võidakse samuti töödelda andmetöötlejates, mis tegutsevad väljaspool Euroopa Liidu piire.

Esitades oma isikuandmed meile või nõustudes oma isikuandmete töötlemisega nõustute te oma andmete töötlemisega, sh. nii andmete salvestamisega kui ka andmete edastamisega väljaspoole Euroopa Liidu piire eesmärkidel, mis on välja toodud käesolevas dokumendis. Rakendame kõiki vajalikke abinõusid, et kindlustada teie andmete töötlemine turvaliselt ning kooskõlas rakenduvate andmekaitse seadustega. Me ei säilita teie isikuandmeid kauem kui on vajalik selles dokumendis kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Näiteks, võimalik on teie isikuandmete edastamine järgmistel alustel:

 • Euroopa Komisjoni adekvaatsuse otsuse põhjal ;
 • Euroopa Komisjoni andmekaitse standardklauslite põhjal;
 • AKI andmekaitse standardklauslite põhjal;
 • muude ettevaatusabinõude ja reeglite põhjal, kus rakendatavad seadused seda lubavad.

Kõikide teie isikuandmeid puudutavate küsimuste puhul on teil õigus nõuda, et me teavitame teid kõikidest üksikasjadest seoses teie isikuandmete töötlemisega vastavalt GDPR artiklile 15. Kõikides teie isikuandmeid puudutavates küsimustes saate nende andmete subjektina võtta meiega ühendust käsoleva dokumendi lõpus esitatud kontaktide kaudu.

 1. Küpsiste kasutamine teie isikuandmete töötlemiseks

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis koosneb tähtedest ja numbritest  (vähem kui 1 kB)ning meie veebilehekülg küsib veebilehitsejalt (näit. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari või Opera) luba selle salvestamiseks teie arvutis või mobiilsidevahendis. Küpsis salvestab teie liikumised ja eelistused ning võimaldab  pakkuda teile parimat võimalikku veebilehe külastust. Ilma küpsisteta ei võimalda koduleht kasutada tervikuna  kõiki selle funktsioone.

Teie nõusolek kasutada küpsiseid meie kodulehel:

 

Cookies are enabled
Revoke cookie consent

 

Küpsiseid kasutatakse järgmistel eesmärkidel: korduvkasutajate tuvastamiseks, statistiliste andmete kogumiseks veebilehe külastuste kohta ning navigeerimise lihtsustamiseks. Nendel eesmärkidel kasutab International Language Services järgmisi küpsiseid (Küpsise nimi; eluiga; eesmärk):

 • PHPSESSID; 1 külastus; külastuste statistika
 • Pll_language; 1 aasta; külastaja keele-eelistus
 • _ga; 2 aastat; Google Analytics kasutajate eristamiseks
 • _gat; 24 tundi; Google Analytics kasutajate eristamiseks
 • _gid; 1 minut; Google Analytics kasutajate eristamiseks

Kui te ei ole seadistanud oma veebilehitsejat nii, et see lükkab tagasi kõik või teatud tüüpi küpsised, väljastatakse teile meie küpsised kohe kui te külastate Enamus veebilehitsejaid võimaldab teil küpsiseid kontrollida seadistuseelistuste abil. Kui te  ei soovi küpsiseid kasutada, saate seadistada oma veebilehitseja nii, et see lükkab kõik küpsised tagasi või edastab teavituse kui küpsis on väljastatud.

Lisainformatsiooni küpsiste eelistuste haldamiseks levinumates veebilehitsejates palun lugege siit:

 1. Kontakt

Suunake oma isikuandmetega seotud küsimused, päringud, ettepanekud või pretensioonid järgmisele e-aadressile: phil@ilstallinn.ee

 1. Poliitika muutmine

Vajadusel viime poliitikasse sisse muudatusi. Kui poliitikas on muudatusi, avaldame sisseviidud muudatustega poliitika oma kodulehel.  Vaadake aeg-ajalt poliitikat, et tuvastada sellesse sisse viidud võimalikud muudatused.

 1. ILS-i kontaktandmed

International Language Services OÜ

Pärnu mnt. 20

10141 Tallinn

Tel +372 6277170

 ILS veebileht kasutab analüütika ja funktsionaalsuse eesmärgil küpsiseid. Lehte edasi kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot

Küpsised on meie veebilehe, mida kasutame kanalina serveerimaks teile pakutavat sisu ja funktsioone, oluline tehniline osa.

Et seda lehte täisfunktsionaalsuses kasutada, peab küpsiste kasutamine olema lubatud. Vajutades "Nõus" annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

Rohkem infot selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, leiate meie Privaatsuspoliitika lehelt.

Sulge