Täienduskoolituse õppekavad

International Language Services OÜ inglise keele kursused põhinevad rahvusvahelisel Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemil. Selle süsteemi järgi mõõdetakse Euroopa Nõukogu liikmesriikides kasutatavate keelte, s.h eesti keele oskust. Korraldame kursuseid täiskasvanutele ja koolinoortele asutusesiseselt, avatud gruppides ning eraõppe vormis. Ühe astme läbimiseks kulub 120 õppetundi.

A1

I osakursus
Tähestik
Tegusõna olema
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Arvsõnad
Maade ja riikide nimetused
Perekond
Ametid

II osakursus
Lihtolevik
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Toit
Ajamäärsõnad, kellaajad
Võrdlusomadussõnad
Kellaaeg

III osakursus
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Aastaaegade ja kuude nimetused
Päevakava
Maja, korter, mööbel
Värvused
Postkontoris
Kohvikus
Tegusõna saama/võima (can/can´t)

A1 astme kursuse läbinu keeleoskus on enam-vähem piisav, et saada hakkama kõige lihtsamate suuliste ja kirjalike ülesannete ning olukordadega. Saab aru lihtsamate ajaleheartiklite ja vestluste teemadest, kui nende sisu on ka varem esinenud. Teab mõningaid keele põhistruktuure. Oskab kirjutada lihtsamat teadet (nt. tervitus postkaardil) ja täita ankeete (lihtsamad registreerimisvormid).

A2

I osakursus
Tähestik
Tegusõna olema
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Lihtolevik
Maade ja riikide nimetused
Perekond
Ametid
Sagedusmäärsõna
Artiklid
Tegusõna olema ainsus ja mitmus

II osakursus
Tegusõna saama/võima (can/can´t)
Lihtminevik
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Ebareeglipärased tegusõnad
Ajamäärsõnad, kellaajad
Sidesõnad
Ametikirjad
Võrdlusomadussõnad
Ülivõrre
Siduv asesõna

III osakursus
Kestev olevik
Tuleviku moodustamine
Küsimuste moodustamine
Täisminevik
Tegusõnaühendid
Ettepanekute tegemine
Kehaosad
Sõnarõhud
Lühiloo kirjutamine
Ankeedi täitmine

A2 astme kursuse läbinu keeleoskus on enam-vähem piisav, et saada hakkama lihtsate igapäevaste ülesannete täitmisega ja lihtsate olukordadega. Sõnaraamatu abil saab aru ka lihtsast kirjalikust teatest ning ilma sõnaraamatuta saab aru selle mõttest. Piiratud keeleoskus põhjustab keerulisemates olukordades sagedasi kõnekatkemisi ja arusaamatusi.

B1

I osakursus
Küsimuste moodustamine
Kestev- ja lihtolevik
Kestev- ja lihtminevik
Kogust ja hulka väljendavad väljendid
Tegusõnaühendid
Riided
Toit
Elukutsed
Viisakusväljendid

II osakursus
Kirjeldamine
Täisminevik
Tegusõna pidama (have to, should)
Siduv osalause
Tuleviku abitegusõnad
Tingiv kõneviis
Ajaga seotud väljendid
Sõnaühendi used to kasutamine

III osakursus
Passiiv
Tegusõnaühendid
Omadussõna infinitiiv
Tingiv kõneviis
Lihtmineviku abitegusõna might
Kestev täisminevik
Enneminevik
Kaudne kõneviis
Telefoneerimine
Ajaga seotud väljendid

B1 astme kursuse läbinu saab hakkama enamlevinud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisega ja suhtlemisega tavaolukordades, kuid uus olukord võib põhjustada suhtlemisraskusi. Saab aru aeglasest ja selgest kõnest ja lihtsa teksti, näiteks lühikese ajaleheartikli mõttest. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

B2

I osakursus
Abitegusõnad
Passiivolevik
Lihtminevik ja täisminevik
Passiivminevik
Modaalverb
Hääldamine
Sõnakujundid
Arvamuse avaldamine
Kirjeldav kirjutamine

II osakursus
Tulevikuvormid
Küsimused tegusõnaga like
Tegusõnad
Tingiv kõneviis (zero, first, second)
Ajaga seotud osalause
Faksi saatmine
Kirjeldav kirjutamine
Telefonikõned
Ettepanekute tegemine

III osakursus
Modaalverb
Ajaga seotud väljendid
Kaudne küsimisviis
Kaudne kõneviis
Iseloomu kirjeldav omadussõna
Liitsõna
Nõusoleku väljendamine
Kaebuse esitamine
Era- ja ametlik kiri
Lausekombinatsioonid

B2 astme kursuse läbinu saab piisavalt hästi hakkama töö ja vaba ajaga seotud varem esinenud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisega ja tuttavates olukordades. Muude keelte sekkumine võib olla häiriv. Sõnavara ja grammatika kasutus on üldiselt sobiv ja ladus, kuid mitte alati. Tavalise teksti, näiteks ajaleheartikli põhiteesidest arusaamiseks tuleb vahel kasutada sõnaraamatut.

C1

I osakursus
Erinevate ajavormide kordamine
Ümberjutustus
Kogust ja hulka kirjeldavad väljendid
Sünonüümid
Fraseoloogilised väljendid (take, put)
Ees- ja järelliide
Kuupäevad
Hüüdlause
Märkmete tegemine
Määrsõna
Kirjalik ülevaade (raamatud, filmid jne.)

II osakursus
Tuleviku moodustamine
Aegade kasutamine osalauses
Siduv osalause
Infinitiiv
Modaalabitegusõnad
Sõnapaarid
Fraseoloogilised väljendid (get)
Liialdamine ja vähendamine
Kontrastideed

III osakursus
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Harjumuste väljendamine
Hüpotees
Nimisõnaväljendid
Artiklid ja adverbid
Rõhuasetused
Seosed ja kommentaarid
Konjuktiiv
Kirjalik ajalooperioodide kirjeldamine
Ametialase karjääri kirjeldamine

C1 astme kursuse läbinu saab üsna hästi hakkama varem esinenud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisega ning töö ja vaba ajaga seotud olukordades. Tunneb keele põhistruktuure ja sõnavara ja vajab vaid vahetevahel kordamist või sõnaraamatu abi. Ebatäpsused või muude keelte sekkumine segab suhtlemist harva.

C2

I osakursus
Erinevad stiilivõtted
Sobiva sõnavara leidmine
Tegusõna need kasutamine
Sõnaühendi used to kasutamine
Erinevad lausekonstruktsioonid
Tegusõnaühendid

II osakursus
Adjektiivide kasutamine
Adverbid adjektiivi intensiivistamiseks
Tegusõnaühendid
Leksikaalne seostumus
Veenev kõne
Sõna erinevad tähendused
Nimisõna osalauses
Adverb osalauses

III osakursus
Tingiv kõneviis
Kausatiiv have
Grammatika kordamine
Tegusõnaühendid
Inversioon

C2 astme kursuse läbinu suhtleb üsna efektiivselt ja asjakohaselt nõudlike suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisel ja paljudes keerulistes olukordades. Keelekasutus on küllalt mitmekülgne ja ladus. Väikesed ebatäpsused ja muude keelte mõju ei ole häirivad. Isegi keeruliste teemade korral saab kergesti aru nii kõnest kui ka kirjalikust tekstist.

Cambridge´i Ülikooli inglise keele tugevama keskastme eksami FCE ettevalmistuskursus

I osakursus
Mineviku ja oleviku partitsiip
Küsimuse formatiiv
Võrdlemine
Tegusõna like kasutamine
Narratiiv
Kaudne kõneviis
Gerundiiv ja infinitiiv
Fraseoloogilised väljendid
Aegade ühildumine
Diskursiivne kirjutamine
Kirjavahemärkide kasutamine

II osakursus
Nõuanded
Abitegusõna would
Sõnaühend used to
Modaalverbid may ja might
Rahulolematuse väljendamine
Asesõnad, siduv osalause
Deduktsiooniverbid
Kritiseerimine
Piiritlev sõna
Rõhuasetus lauses
Ülevaate andmine
Avalduse koostamine
Sidesõnad kirjalikus tekstis

III osakursus
Tingiv kõneviis
Make / let / allow
Passiiv
Hüpotees
Eksami osade – lugemise, kuulamise, kirjutamise, keelekasutuse ja suulise kõne praktiseerimine.

Ettevalmistuskursuse läbinu tuleb hästi toime varem esinenud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisel ja keerulistes olukordades ning saab hästi hakkama ka sotsiaalselt või keeleliselt nõudlikes olukordades. Esinevad juhuslikud keelelised ebatäpsused ja mittevastavused, mis põhjustavad arusaamatusi siiski harva. Keeruliste teemade korral vajab vahetevahel kordamist või sõnaraamatu abi.
Kursuse läbinu on valmis sooritama rahvusvahelist, Cambridge’i Ülikooli inglise keele eksamit FCE.

Cambridge´i Ülikooli inglise keele edasijõudnute astme eksami CAE ettevalmistuskursus

I osakursus
Erinevad stiilivõtted
Sobiva sõnavara leidmine
Tegusõna need kasutamine
Sõnaühendi used to kasutamine
Erinevad lausekonstruktsioonid
Tegusõnaühendid

II osakursus
Adjektiivide kasutamine
Adverbid adjektiivi intensiivistamiseks
Tegusõnaühendid
Leksikaalne seostumus
Veenev kõne
Sõna erinevad tähendused
Nimisõna osalauses
Adverb osalauses

III osakursus
Tingiv kõneviis
Kausatiiv have
Grammatika kordamine
Tegusõnaühendid
Inversioon
Eksami erinevate osade – lugemine, kuulamine, kirjutamine, keelekasutus ja suuline kõne – praktiseerimine.

Ettevalmistuskursuse läbinu suhtleb loomulikult, efektiivselt ja asjakohaselt, ka nõudlike suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisel ja keerulistes olukordades. Keelekasutus on ladus ja sarnaneb mitmeti keelt emakeelena kõneleja keelekasutusele. Esineb juhuslikke probleeme stiililiste erinevuste ja idioomide täpsel mõistmisel.
Kursuse läbinu on valmis sooritama rahvusvahelist, Cambridge’i Ülikooli inglise keele eksamit CAE.

Cambridge´i Ülikooli inglise keele professionaalse astme eksami CPE ettevalmistuskursus

I osakursus
Erinevad stiilivõtted
Sobiva sõnavara leidmine
Tegusõna need kasutamine
Sõnaühendi used to kasutamine
Erinevad lausekonstruktsioonid
Tegusõnaühendid

II osakursus
Adjektiivide kasutamine
Adverbid adjektiivi intensiivistamiseks
Tegusõnaühendid
Leksikaalne seostumus
Veenev kõne
Sõna erinevad tähendused
Nimisõna osalauses
Adverb osalauses

III osakursus
Tingiv kõneviis
Kausatiiv have
Grammatika kordamine
Tegusõnaühendid
Inversioon
Eksami erinevate osade – lugemine, kuulamine, kirjutamine, keelekasutus ja suuline kõne – praktiseerimine.

Ettevalmistuskursuse läbinu valdab keelt täielikult: suhtlemine on ladus, asjakohane ja hästi struktureeritud. Keeleoskuse erakordne tase, mis esineb tavaliselt hea haridusega filoloogidel erialastes olukordades.
Kursuse läbinu on valmis sooritama rahvusvahelist, Cambridge’i Ülikooli inglise keele eksamit CPE.

IELTS (International English Language Testing System) – testi ettevalmistuskursus

Lugemistesti ettevalmistamine
Kirjutamistesti ettevalmistamine
Kuulamistesti ettevalmistamine
Grammatikatesti ettevalmistamine
Testi sooritamise tehnika praktiseerimine
Tagasiside sooritatud proovitestide tulemuste põhjal

Kursuse läbinu on valmis sooritama rahvusvahelist IELTS-testi ning saavutama maksimaalset individuaalsetele võimetele vastavat tule