Täienduskoolituse õppekavad

International Language Services OÜ inglise keele kursused põhinevad rahvusvahelisel Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemil. Selle süsteemi järgi mõõdetakse Euroopa Nõukogu liikmesriikides kasutatavate keelte, s.h eesti keele oskust. Korraldame kursuseid täiskasvanutele ja koolinoortele asutusesiseselt, avatud gruppides ning eraõppe vormis. Ühe astme läbimiseks kulub 120 õppetundi.

A1

I osakursus
Tähestik
Tegusõna olema
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Arvsõnad
Maade ja riikide nimetused
Perekond
Ametid

II osakursus
Lihtolevik
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Toit
Ajamäärsõnad, kellaajad
Võrdlusomadussõnad
Kellaaeg

III osakursus
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Aastaaegade ja kuude nimetused
Päevakava
Maja, korter, mööbel
Värvused
Postkontoris
Kohvikus
Tegusõna saama/võima (can/can´t)

A1 astme kursuse läbinu keeleoskus on enam-vähem piisav, et saada hakkama kõige lihtsamate suuliste ja kirjalike ülesannete ning olukordadega. Saab aru lihtsamate ajaleheartiklite ja vestluste teemadest, kui nende sisu on ka varem esinenud. Teab mõningaid keele põhistruktuure. Oskab kirjutada lihtsamat teadet (nt. tervitus postkaardil) ja täita ankeete (lihtsamad registreerimisvormid).

A2

I osakursus
Tähestik
Tegusõna olema
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Lihtolevik
Maade ja riikide nimetused
Perekond
Ametid
Sagedusmäärsõna
Artiklid
Tegusõna olema ainsus ja mitmus

II osakursus
Tegusõna saama/võima (can/can´t)
Lihtminevik
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Ebareeglipärased tegusõnad
Ajamäärsõnad, kellaajad
Sidesõnad
Ametikirjad
Võrdlusomadussõnad
Ülivõrre
Siduv asesõna

III osakursus
Kestev olevik
Tuleviku moodustamine
Küsimuste moodustamine
Täisminevik
Tegusõnaühendid
Ettepanekute tegemine
Kehaosad
Sõnarõhud
Lühiloo kirjutamine
Ankeedi täitmine

A2 astme kursuse läbinu keeleoskus on enam-vähem piisav, et saada hakkama lihtsate igapäevaste ülesannete täitmisega ja lihtsate olukordadega. Sõnaraamatu abil saab aru ka lihtsast kirjalikust teatest ning ilma sõnaraamatuta saab aru selle mõttest. Piiratud keeleoskus põhjustab keerulisemates olukordades sagedasi kõnekatkemisi ja arusaamatusi.

B1

I osakursus
Küsimuste moodustamine
Kestev- ja lihtolevik
Kestev- ja lihtminevik
Kogust ja hulka väljendavad väljendid
Tegusõnaühendid
Riided
Toit
Elukutsed
Viisakusväljendid

II osakursus
Kirjeldamine
Täisminevik
Tegusõna pidama (have to, should)
Siduv osalause
Tuleviku abitegusõnad
Tingiv kõneviis
Ajaga seotud väljendid
Sõnaühendi used to kasutamine

III osakursus
Passiiv
Tegusõnaühendid
Omadussõna infinitiiv
Tingiv kõneviis
Lihtmineviku abitegusõna might
Kestev täisminevik
Enneminevik
Kaudne kõneviis
Telefoneerimine
Ajaga seotud väljendid

B1 astme kursuse läbinu saab hakkama enamlevinud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisega ja suhtlemisega tavaolukordades, kuid uus olukord võib põhjustada suhtlemisraskusi. Saab aru aeglasest ja selgest kõnest ja lihtsa teksti, näiteks lühikese ajaleheartikli mõttest. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

B2

I osakursus
Abitegusõnad
Passiivolevik
Lihtminevik ja täisminevik
Passiivminevik
Modaalverb
Hääldamine
Sõnakujundid
Arvamuse avaldamine
Kirjeldav kirjutamine

II osakursus
Tulevikuvormid
Küsimused tegusõnaga like
Tegusõnad
Tingiv kõneviis (zero, first, second)
Ajaga seotud osalause
Faksi saatmine
Kirjeldav kirjutamine
Telefonikõned
Ettepanekute tegemine

III osakursus
Modaalverb
Ajaga seotud väljendid
Kaudne küsimisviis
Kaudne kõneviis
Iseloomu kirjeldav omadussõna
Liitsõna
Nõusoleku väljendamine
Kaebuse esitamine
Era- ja ametlik kiri
Lausekombinatsioonid

B2 astme kursuse läbinu saab piisavalt hästi hakkama töö ja vaba ajaga seotud varem esinenud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisega ja tuttavates olukordades. Muude keelte sekkumine võib olla häiriv. Sõnavara ja grammatika kasutus on üldiselt sobiv ja ladus, kuid mitte alati. Tavalise teksti, näiteks ajaleheartikli põhiteesidest arusaamiseks tuleb vahel kasutada sõnaraamatut.

C1

I osakursus
Erinevate ajavormide kordamine
Ümberjutustus
Kogust ja hulka kirjeldavad väljendid
Sünonüümid
Fraseoloogilised väljendid (take, put)
Ees- ja järelliide
Kuupäevad
Hüüdlause
Märkmete tegemine
Määrsõna
Kirjalik ülevaade (raamatud, filmid jne.)

II osakursus
Tuleviku moodustamine
Aegade kasutamine osalauses
Siduv osalause
Infinitiiv
Modaalabitegusõnad
Sõnapaarid
Fraseoloogilised väljendid (get)
Liialdamine ja vähendamine
Kontrastideed

III osakursus
Küsimuste moodustamine
Eitav lause
Harjumuste väljendamine
Hüpotees
Nimisõnaväljendid
Artiklid ja adverbid
Rõhuasetused
Seosed ja kommentaarid
Konjuktiiv
Kirjalik ajalooperioodide kirjeldamine
Ametialase karjääri kirjeldamine

C1 astme kursuse läbinu saab üsna hästi hakkama varem esinenud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisega ning töö ja vaba ajaga seotud olukordades. Tunneb keele põhistruktuure ja sõnavara ja vajab vaid vahetevahel kordamist või sõnaraamatu abi. Ebatäpsused või muude keelte sekkumine segab suhtlemist harva.

C2

I osakursus
Erinevad stiilivõtted
Sobiva sõnavara leidmine
Tegusõna need kasutamine
Sõnaühendi used to kasutamine
Erinevad lausekonstruktsioonid
Tegusõnaühendid

II osakursus
Adjektiivide kasutamine
Adverbid adjektiivi intensiivistamiseks
Tegusõnaühendid
Leksikaalne seostumus
Veenev kõne
Sõna erinevad tähendused
Nimisõna osalauses
Adverb osalauses

III osakursus
Tingiv kõneviis
Kausatiiv have
Grammatika kordamine
Tegusõnaühendid
Inversioon

C2 astme kursuse läbinu suhtleb üsna efektiivselt ja asjakohaselt nõudlike suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisel ja paljudes keerulistes olukordades. Keelekasutus on küllalt mitmekülgne ja ladus. Väikesed ebatäpsused ja muude keelte mõju ei ole häirivad. Isegi keeruliste teemade korral saab kergesti aru nii kõnest kui ka kirjalikust tekstist.

Cambridge´i Ülikooli inglise keele tugevama keskastme eksami FCE ettevalmistuskursus

I osakursus
Mineviku ja oleviku partitsiip
Küsimuse formatiiv
Võrdlemine
Tegusõna like kasutamine
Narratiiv
Kaudne kõneviis
Gerundiiv ja infinitiiv
Fraseoloogilised väljendid
Aegade ühildumine
Diskursiivne kirjutamine
Kirjavahemärkide kasutamine

II osakursus
Nõuanded
Abitegusõna would
Sõnaühend used to
Modaalverbid may ja might
Rahulolematuse väljendamine
Asesõnad, siduv osalause
Deduktsiooniverbid
Kritiseerimine
Piiritlev sõna
Rõhuasetus lauses
Ülevaate andmine
Avalduse koostamine
Sidesõnad kirjalikus tekstis

III osakursus
Tingiv kõneviis
Make / let / allow
Passiiv
Hüpotees
Eksami osade – lugemise, kuulamise, kirjutamise, keelekasutuse ja suulise kõne praktiseerimine.

Ettevalmistuskursuse läbinu tuleb hästi toime varem esinenud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisel ja keerulistes olukordades ning saab hästi hakkama ka sotsiaalselt või keeleliselt nõudlikes olukordades. Esinevad juhuslikud keelelised ebatäpsused ja mittevastavused, mis põhjustavad arusaamatusi siiski harva. Keeruliste teemade korral vajab vahetevahel kordamist või sõnaraamatu abi.
Kursuse läbinu on valmis sooritama rahvusvahelist, Cambridge’i Ülikooli inglise keele eksamit FCE.

Cambridge´i Ülikooli inglise keele edasijõudnute astme eksami CAE ettevalmistuskursus

I osakursus
Erinevad stiilivõtted
Sobiva sõnavara leidmine
Tegusõna need kasutamine
Sõnaühendi used to kasutamine
Erinevad lausekonstruktsioonid
Tegusõnaühendid

II osakursus
Adjektiivide kasutamine
Adverbid adjektiivi intensiivistamiseks
Tegusõnaühendid
Leksikaalne seostumus
Veenev kõne
Sõna erinevad tähendused
Nimisõna osalauses
Adverb osalauses

III osakursus
Tingiv kõneviis
Kausatiiv have
Grammatika kordamine
Tegusõnaühendid
Inversioon
Eksami erinevate osade – lugemine, kuulamine, kirjutamine, keelekasutus ja suuline kõne – praktiseerimine.

Ettevalmistuskursuse läbinu suhtleb loomulikult, efektiivselt ja asjakohaselt, ka nõudlike suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisel ja keerulistes olukordades. Keelekasutus on ladus ja sarnaneb mitmeti keelt emakeelena kõneleja keelekasutusele. Esineb juhuslikke probleeme stiililiste erinevuste ja idioomide täpsel mõistmisel.
Kursuse läbinu on valmis sooritama rahvusvahelist, Cambridge’i Ülikooli inglise keele eksamit CAE.

Cambridge´i Ülikooli inglise keele professionaalse astme eksami CPE ettevalmistuskursus

I osakursus
Erinevad stiilivõtted
Sobiva sõnavara leidmine
Tegusõna need kasutamine
Sõnaühendi used to kasutamine
Erinevad lausekonstruktsioonid
Tegusõnaühendid

II osakursus
Adjektiivide kasutamine
Adverbid adjektiivi intensiivistamiseks
Tegusõnaühendid
Leksikaalne seostumus
Veenev kõne
Sõna erinevad tähendused
Nimisõna osalauses
Adverb osalauses

III osakursus
Tingiv kõneviis
Kausatiiv have
Grammatika kordamine
Tegusõnaühendid
Inversioon
Eksami erinevate osade – lugemine, kuulamine, kirjutamine, keelekasutus ja suuline kõne – praktiseerimine.

Ettevalmistuskursuse läbinu valdab keelt täielikult: suhtlemine on ladus, asjakohane ja hästi struktureeritud. Keeleoskuse erakordne tase, mis esineb tavaliselt hea haridusega filoloogidel erialastes olukordades.
Kursuse läbinu on valmis sooritama rahvusvahelist, Cambridge’i Ülikooli inglise keele eksamit CPE.

IELTS (International English Language Testing System) – testi ettevalmistuskursus

Lugemistesti ettevalmistamine
Kirjutamistesti ettevalmistamine
Kuulamistesti ettevalmistamine
Grammatikatesti ettevalmistamine
Testi sooritamise tehnika praktiseerimine
Tagasiside sooritatud proovitestide tulemuste põhjal

Kursuse läbinu on valmis sooritama rahvusvahelist IELTS-testi ning saavutama maksimaalset individuaalsetele võimetele vastavat tule

Erialakeele Kursus  ‘English for Social Media Marketing and PR (Public Relations)

Keeletase: Tugev Keskaste (B2+)

Maht: 30 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakase järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Sotsiaalmeedia teemal arutlemine
 • Sotsiaalmeedia eeliste ja puuduste kirjeldamine
 • Marketingi põhialuste üle arutlemine
 • Nõustumine ja mittenõustumine
 • Sotsiaalmeedia marketingi ohtude kirjeldamine
 • Klientidega kontaktide loomine ja suhtlemine
 • Sotsiaalmeedia-spetsiifilise sõnavara valdamine suhtluskeeles

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Vestluste ja arutelude sisu mõistmine
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud tekstist
 • Erineva aktsendi ja häälduse mõistmine
 • Sotsiaalmeedia-spetsiifilise keele ja väljendite mõistmine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Erialaste tekstide üldise sisu mõistmine
 • Pikematest tekstidest vajaliku info väljanoppimine
 • Kontekstist tundmatu sõnavara tähenduse tuletamine
 • Neutraalne stiil vs. Autoripärane stiil

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Lisainfo vormistamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Sotsiaalmeedisat kogutud adekvaatsed materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

 1. Dan Kerpen. Likeable Social Media.
 2. Jeffrey Rohrs. Audience: Marketing in the Age of Subscribing Fans and Followers.
 3. Perry Marshall., Keith Krane, Thomas Meloch. Ultimate Guide to Facebook Advertising: How to Access 1 Bilion Potential Customers in 10 Minutes.

ERIALAKEELE INTENSIIVKURSUS  ENGLISH FOR SALES AND MARKETING

KEELETASE:  (A1+)

Kogumaht: 120 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 80 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Enesetutvustus töökontekstis
 • Telefonikõnede võtmine ja nendele vastamine
 • Teadete võtmine, teadete jätmine, teadete edastamine
 • Nimede spelling (tähthaaval ütlemine ja üleskirjutamine)
 • Müügitöö telefoni teel, veenmissõnavara ja -väljendid
 • Lühiettekannete pidamine
 • Toodete ja teenuste tutvustamine ja kirjeldamine
 • Hindade ja tingimuste läbirääkimine ja nendes kokkuleppimine
 • Kohtumiste kokkuleppimine
 • Kohtumiste tühistamine, selgitamine ja vabandamine
 • Selgituste küsimine, selgituste jagamine
 • Müügijärgsete võimalike probleemide lahendamine telefoni teel ja näost näkku
 • Seltskondlik vestlus , viisakusväljendid ja pöördumisviisid

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Telefonikõnede mõistmine ja adekvaatne vastamine
 • Nimede spellingu (tähthaaval ütlemine) mõistmine telefonis
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud arutelus
 • Erinevate aktsentide ja häälduste mõistmine
 • Numbrite ja arvude mõistmine
 • Äripartnerite ärakuulamine
 • Klientide kaebuste mõistmine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Infopäringute sisu mõistmine
 • Toodete ja teenuste kirjelduste mõistmine
 • Kokkulepete ja lepingute sisu mõistmine
 • Kasutusjuhendite mõistmine
 • Erialatekstide mõistmine
 • Tekstist võtmesõnade ja -väljendite väljanoppimine

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Infopäringute vormistamine ja neile vastamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Toodete ja teenuste tutvustuste koostamine
 • Reklaamtekstide koostamine
 • Internetimüük ja -reklaam
 • Müük ja reklaam sotsiaalmeedias
 • Lisainfo küsimine ja edastamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine
 • Tiitlite ja stiilide õige kasutus

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud erialased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

Õpikud ja käsiraamatud:

 1. Paul Emmerson. E-mail English.
 2. John Hughes. Telephone English.
 3. Mark Powell. Presenting in English.
 4. Jeremy Comfort, Rod Revell, Chris Stott. Business Reports in English.
 5. A.Ashley. A Correpondence Workbook.
 6. Andrew Littlejohn. Company to Company.
 7. Simon Greenall. Reward. Elelmentary.

Suhtluskeele Kursus  ‘CONVERSATION CLUB’

Keeletase: Tugev Keskaste (B2+)

Maht: 30 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakase järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

 • Info küsimine ja jagamine igapäevastes töö- ja elulistes olukordades
 • Selgituste küsimine ja jagamine tööolukordades
 • Arvamuse avaldamine ja arvamuse küsimine
 • Nõustumine ja mittenõustumine
 • Viisakas äraütlemine
 • Viisakas arupärimine
 • Sekkumine vestlusesse
 • Arutlemine igapäevastel teemadel
 • Märkuste tegemine
 • Oma seisukohtade selgitamine
 • Õige formaalsuse määra valimine
 • Õige intonatsiooni kasutamine erinevate ideede edastamiseks
 • Enda arusaadavaks tegemine

Kuulamine

 • Vestluste ja arutelude sisu mõistmine
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud tekstist
 • Erineva aktsendi ja häälduse mõistmine
 • Kuulamine ekstreemsetes/ebatavalistes oludes

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

BBC-st ja CNN-i uudislugude ja arutelude salvestused

 1. Alan Maley Role Play . Oxford University Press
 2. Steven Flinders, Simon Sweeney Busines English Pairwork. Penguin Books
 3. Mark Hancock. Pronunciation Games . Cambridge University Press

ERIALAKEELE INTENSIIVKURSUS  ENGLISH FOR SALES AND MARKETING

KEELETASE:  (A2)

Kogumaht: 32 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste plaanide ja ülesannete tutvustamine
 • Töö-ja elukoha vahetuse puuduste ja eeliste kirjeldamine
 • Töölähetuse kava kirjeldamine
 • Soovituste ja ettepanekute tegemine ja nendele vastamine
 • Kultuuriliste eripärade tutvustamine
 • Tavade ja kommete tutvustamine
 • Firma ajaloo tutvustamine
 • Abi pakkumine eriolukordade lahendamiseks (streigid; loodusõnnetused jmt.)
 • Seltskondlik vestlus , viisakusväljendid ja pöördumisviisid

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste plaanide kooskõlastamine
 • Koostööpartneritega suhtlemine telefoni teel ja silmast silma
 • Plaanide arutelu koostööpartneritega telefoni teel ja silmast silma
 • Firmat tutvustavate ettekannete sisu mõistmine
 • Erinevate aktsentide ja häälduste mõistmine
 • Teadete sisu mõistmine
 • Äripartnerite ärakuulamine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tääalaste plaanide sisu mõistmine ja analüüsimine
 • Töölähetuse kavade sisu mõistmine
 • Kutsete ja ettepanekute sisu mõistmine
 • Firma ajalugu tutvustavate tekstide sisu mõistmine 

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste kalendrite koostamine ja nendes muudatuste tegemine
 • Töölähetuse alase kirjavahetuse pidamine
 • Töölähetuse alaste päringute koostamine ja nendele vastamine
 • E-kirjades ja sotsiaalmeedias kasutatava sõnavara ja stiili mõistmine ja praktiline kasutamine
 • Pöördumised e-kirjades ja sotsiaalmeedias
 • Kutsete koostamine
 • Kutsete vastuvõtmine ja kutsetest äraütlemine
 • Firmat tutvustavate tekstide koostamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud erialased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

Õpikud ja käsiraamatud:

 1. Paul Emmerson. E-mail English.
 2. John Hughes. Telephone English.
 3. Liz Taylor, Alastair Lane. International Express.
 4. Barney Burrett , Pete Sharma. Networking in English.
 5. Paul Emmerson. Essential Business Vocabulary Builder. 

ERIALAKEELE KURSUS  ENGLISH FOR START-UP MARKETING

KEELETASE: TUGEV KESKASTE (B2)

Maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakase järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Push vs pull turustuse strateegiad ja nende läbiviimine
 • Klientide hoidmine ( Effective ways to reduce the „churn rate“)
 • Start-up marketingipõhialuste teemal arutlemine
 • Suhtlemine investoritega ja investeeringute leidmine
 • Kiirmüük („Effective elevator pitching“)
 • Klientidega kontaktide loomine ja nendega suhtlemine
 • Läbirääkimiste pidamine partnerite ja tarnijatega
 • Strateegiad digimaailma erinevalt valdavate klientidega (digital natives vs. digital immigrants)
 • Töö piiratud eelarve tingimustes
 • Turundusele suunatud rahavoogude haldamine
 • Projekti juhtimine (SCRUM/AGILE)

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Vestluste ja arutelude sisu mõistmine läbirääkimiste kontekstis
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud tekstist
 • Erineva aktsendi ja häälduse mõistmine
 • Start-upmarketing’i alase keele ja väljendite mõistmine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Erialaste tekstide veenev stiil vs. neutraalne stiil
 • Erialaste tekstide üldise sisu mõistmine
 • Pikematest tekstidest vajaliku info väljanoppimine
 • Kontekstist tundmatu sõnavara tähenduse tuletamine
 • Neutraalne stiil vs. autoripärane stiil

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Pakkumiste koostamine ja efektiivne „Call to action“
 • Landinglehekülgede loomine, leheküljelt lahkumiste arvu vähendamine (reducing bouncerates) ja tulemuste mõõtmine (measuring rates)
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud teemakohased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

 1. Philip Kotler. Principles of Marketing.
 2. Roger Fisher. William Ury. Getting to Yes.
 3. J.K.Levinson. S.Gibson. Guerilla Social Media Marketing.

Erialakeele intensiivkursus juhtimisalne inglise keel ravimitööstuses 

KEELETASE:  (B2+)

Kogumaht: 80 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 60 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Juhtimisalase keele probleemideta kasutamine igapäevases juhi töö kontekstis
 • Ravimiturunduse alase oskuskeele probleemideta kasutamine töö kontekstis
 • Keeruliste probleemsete olukordade lahendamiseks vajaliku keele omandamine
 • Ravimifirmade vahelise konkurentsiga seotud teemadel arutlemine
 • Ravimifirmade tegevuse analüüsimine
 • Ravimifirmade müüki, ühinemist jms. teemasid puudutavate küsimuste arutamine
 • Toodete ja teenuste tutvustamine ja kirjeldamine
 • Hindade ja tingimuste läbirääkimine ja nendes kokkuleppimine
 • Kohtumiste kokkuleppimine
 • Kohtumiste tühistamine, selgitamine ja vabandamine
 • Selgituste küsimine, selgituste jagamine
 • Müügijärgsete võimalike probleemide lahendamine telefoni teel ja näost näkku
 • Seltskondlik vestlus , viisakusväljendid ja pöördumisviisid

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Ravimitööstust puudutavate konverentside ja ettekannete mõistmine ja adekvaatne reageerimine
 • Ravimitööstust puudutava sõnavara mõistmine telefonis
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud arutelus
 • Erinevate aktsentide ja häälduste mõistmine
 • Partnerite mõistmine läbirääkimistel ja adekvaatsete ettepanekute tegemine
 • Äripartnerite ärakuulamine
 • Klientide kaebuste mõistmine ja nende lahendamine dialoogi korras

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Infopäringute sisu mõistmine
 • Toodete ja teenuste kirjelduste mõistmine
 • Kokkulepete ja lepingute sisu mõistmine
 • Ravimijuhendite ja kasutusjuhendite mõistmine
 • Erialatekstide mõistmine
 • Ravimitööstust puudutavate dokumentide mõistmine

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Infopäringute vormistamine ja neile vastamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Toodete ja teenuste tutvustuste koostamine
 • Reklaamtekstide koostamine
 • Internetimüük ja -reklaam
 • Müük ja reklaam sotsiaalmeedias
 • Lisainfo küsimine ja edastamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine
 • Tiitlite ja stiilide õige kasutus

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud erialased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

Õpikud ja käsiraamatud:

 1. Michaela Büchler et al. English for the Phrmaceutical Industry
 2. John Hughes. Telephone English.
 3. Mark Powell. Presenting in English.
 4. John Chrimes. Biomedical Science.
 5. A.Ashley. A Correpondence Workbook.
 6. Andrew Littlejohn. Company to Company.
 7. Ivonna Dubicka. Margaret O’Keefe. Market Leader.

ERIALAKEELE KURSUS  INGLISE KEEL TURISMIALA TÖÖTAJATELE
ENGLISH FOR TOURISM

KEELETASE:  (B1+)

Kogumaht: 100 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 80 akadeemilist tundi

Sagedus: 2×2 akadeemilist tundi nädalas

Toimumise ajad: esmaspäev/kolmapäev kell 14:00 

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Turismialase sõnavara probleemideta kasutamine igapäevase töö kontekstis
 • Turismialase oskussõnavara kasutamine messidel jm. müügiüritustel
 • Keeruliste probleemsete olukordade lahendamiseks vajaliku keele omandamine
 • Pakettreiside müümiseks vajaliku sõnavara kasutamine otsesuhtlemisel kliendiga
 • Lennupiletite reserveerimiseks, ostmiseks, muutuste tegemiseks vajaliku sõnavara kasutamine
 • Turismifirma administreerimisalase sõnavara kasutamine
 • Turismialaste toodete ja teenuste tutvustamine ja kirjeldamine
 • Giiditöös vajaliku sõnavara kasutamine
 • Hindade ja tingimuste läbirääkimine ja nendes kokkuleppimine
 • Kohtumiste kokkuleppimine
 • Kohtumiste tühistamine, selgitamine ja vabandamine
 • Selgituste küsimine, selgituste jagamine
 • Müügijärgsete võimalike probleemide lahendamine telefoni teel ja silmast silma
 • Seltskondlik vestlus , viisakusväljendid ja pöördumisviisid
 • Adekvaatse tooni ja vestlusteemade valik kultuurilistest erisustest lähtuvalt

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Turismialaste ettekannete mõistmine ja adekvaatne reageerimine
 • Turismialase keele mõistmine telefonis
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info mõistmine kuuldud arutelus
 • Erinevate aktsentide ja häälduste mõistmine
 • Partnerite mõistmine läbirääkimistel ja adekvaatsete ettepanekute tegemine
 • Äripartnerite ärakuulamine
 • Klientide kaebuste mõistmine ja nende lahendamine dialoogi korras
 • Probleemide ja ootamatute olukordade lahendamine telefoni teel

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Infopäringute sisu mõistmine
 • Toodete ja teenuste kirjelduste mõistmine
 • Kokkulepete ja lepingute sisu mõistmine
 • Lennureiside alase info mõistmine
 • Laevareiside ja ristluslaevareiside alase info mõistmine
 • Majutusteenust pakkuvate asutuste info mõistmine
 • Teenuslepinguid puudutava juriidilise keele mõistmine
 • Turismiteenuste alaste tekstide mõistmine
 • Turismiala puudutavate dokumentide mõistmine

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Infopäringute vormistamine ja neile vastamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Kaebustele ja pretensioonidele kirjalikult vastamine
 • Toodete ja teenuste tutvustuste koostamine
 • Reklaamtekstide koostamine
 • Lihtsamate teenuslepingute koostamine
 • Internetimüük ja -reklaam
 • Müük ja reklaam sotsiaalmeedias
 • Lisainfo küsimine ja edastamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine
 • Tiitlite ja stiilide õige kasutamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud erialased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

Õpikud ja käsiraamatud:

 1. Peter Strutt. English for International Tourism
 2. John Hughes. Telephone English
 3. Mark Powell. Presenting in English
 4. Bob Dignen. Communicating across Cultures
 5. Oxford English for Careers: Tourism 1 Student’s Coursebook
 6. Hans Mol. English for Tourism and Hospitality
 7. Simon Sweeney. English for Business Communication

ERIALAKEELE INTENSIIVKURSUS:  Inglise Keel Transpordi ja Logistika Töötajatele

KEELETASE:  (A2)

Kogumaht: 60 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 45 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste plaanide ja ülesannete tutvustamine
 • Logistiliste lahenduste kirjeldamine ja läbiarutamine
 • Logistikat puudutavate teenuste kirjeldamine
 • Soovituste ja ettepanekute tegemine ja nendele vastamine
 • Info küsimine ja info jagamine erinevate transpordivahendite kohta (laevad ja lennukid)
 • Erinevate transpordiliikide eeliste ja puuduste kirjeldamine
 • Tee ja marsruudi info küsimine ja info jagamine
 • Abi pakkumine eriolukordade lahendamiseks (streigid; loodusõnnetused jmt.)

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste plaanide kooskõlastamine
 • Koostööpartneritega suhtlemine telefoni teel ja silmast silma
 • Plaanide arutelu koostööpartneritega telefoni teel ja silmast silma
 • Logistika-alase info mõistmine
 • Erinevate aktsentide ja häälduste mõistmine
 • Teadete sisu mõistmine
 • Äripartnerite ärakuulamine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tääalaste plaanide sisu mõistmine ja analüüsimine
 • Tööohutuse alase info mõistmine
 • Erinevate transpordiliikide alase info mõistmine
 • Saadetiste jälgimine ja positsioneerimine tänapäevaste vahenditega

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Tööalaste kalendrite koostamine ja nendes muudatuste tegemine
 • E-kirjades ja sotsiaalmeedias kasutatava sõnavara ja stiili mõistmine ja praktiline kasutamine
 • Logistika- ja transpordialaste probleemide selgitamine kirja teel
 • Firmat tutvustavate tekstide koostamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Internetist kogutud erialased materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

Õpikud ja käsiraamatud:

 1. Paul Emmerson. E-mail English.
 2. John Hughes. Telephone English.
 3. Liz Taylor, Alastair Lane. International Express.
 4. Barney Burrett , Pete Sharma. Networking in English.
 5. Paul Emmerson. Essential Business Vocabulary Builder.
 6. Ernesto D’Acunto. Flash on English for Transport and Logistics

ERIALAKEELE KURSUS FINANTSALANE  OSKUSKEEL  JA IGAPÄEVANE SUHTLUSKEEL

KEELETASE: EDASIJÕUDNUD (C1)

Maht: 70 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakase järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Finantsteemadel arutlemine ja väitlemine
 • Eelarveliste andmete kirjeldamine
 • Finantsnäitajate üle arutlemine
 • Nõustumine ja mittenõustumine igapäevakeeles
 • Klientidega kontaktide loomine ja suhtlemine
 • Finantsala-spetsiifilise sõnavara valdamine suhtluskeeles

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Vestluste ja arutelude sisu mõistmine
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud tekstist
 • Erineva aktsendi ja häälduse mõistmine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Erialaste tekstide üldise sisu mõistmine
 • Pikematest tekstidest vajaliku info väljanoppimine
 • Kontekstist tundmatu sõnavara tähenduse tuletamine
 • Neutraalne stiil vs. Autoripärane stiil

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Lisainfo vormistamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

internetist kogutud adekvaatsed materjalid

ERIALAKEELE KURSUS  INGLISE KEEL SUHTEKORRALDUSES, PROTOKOLLIS JA RAHVUSVAHELISTES SUHETES

KEELETASE: TUGEV KESKASTE (B2+)

Maht: 50 akadeemilist tundi; sh. auditoorse ja praktilise töö maht 36 akadeemilist tundi

Õppekava edukal läbimisel omandatakase järgmised teadmised ja oskused:

Suuline suhtlus ja suuline esitus

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Suhtekorralduse ja rahvusvaheliste suhete teemal arutlemine
 • Protokollireeglite kirjeldamine
 • Formaalsuse astmete õige kasutamine
 • Nõustumine ja mittenõustumine
 • Protokollireeglite kirjeldamine, mille suhtes kõige enam eksitakse
 • Partnerite ja klientidega kontaktide loomine ja suhtlemine
 • Suhtekorralduse-, protokolli- ja rahvusvaheliste suhete-spetsiifilise sõnavara valdamine suhtluskeeles

Kuulamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Vestluste ja arutelude sisu mõistmine
 • Arvamuste ja seisukohtade mõistmine ja nende kommenteerimine
 • Olulise info väljanoppimine kuuldud tekstist
 • Erineva aktsendi ja häälduse mõistmine
 • Suhtekorralduse-, protokolli- ja rahvusvaheliste suhete-spetsiifilise keele ja väljendite mõistmine

Lugemine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Erialaste tekstide üldise sisu mõistmine
 • Pikematest tekstidest vajaliku info väljanoppimine
 • Kontekstist tundmatu sõnavara tähenduse tuletamine
 • Formaalne stiil vs. mitteformaalne stiil

Kirjutamine

Õppekava edukal läbimisel omandatakse järgmised teadmised ja oskused:

 • Pöördumiste vormistamine
 • Pakkumiste koostamine
 • Lisainfo vormistamine
 • Mitteametliku ja ametliku stiili õige kasutamine
 • Õigekirja valdamine

Õppematerjalid:

ILS OÜ poolt väljatöötatud materjalid

Sotsiaalmeediast kogutud adekvaatsed materjalid

Õpilaste poolt loodud materjalid

 1. David Rees. The Skills of Management.International Thomson Business Press
 2. Marie McLisky. English for Public Relations. ESAP.
 3. Brieger & Simon Sweeney. The Language of Business English. Prentice Hall.
 4. Ian McKenzie. Management and Marketing. LIP Business

 

 

 

 

 ILS veebileht kasutab analüütika ja funktsionaalsuse eesmärgil küpsiseid. Lehte edasi kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot

Küpsised on meie veebilehe, mida kasutame kanalina serveerimaks teile pakutavat sisu ja funktsioone, oluline tehniline osa.

Et seda lehte täisfunktsionaalsuses kasutada, peab küpsiste kasutamine olema lubatud. Vajutades "Nõus" annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

Rohkem infot selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, leiate meie Privaatsuspoliitika lehelt.

Sulge